Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2021, 16422VerkeersbesluitenGemeente Beesel - Verkeersbesluit - het instellen van verkeersmaatregelen in verband met aanleg parkeerplaatsen met laadvoorziening op het parkeerkoffer op de hoek van de Jan Steenstraat/Julianastraat te Reuver, op de twee meest westelijk gelegen parkeerplekken.

Logo Beesel

Burgemeester en wethouders van Beesel,

- gezien de aanvraag op 19 januari 2021, om aanleg parkeerplaatsen met laadvoorziening op het parkeerkoffer op de hoek van de Jan Steenstraat/Julianastraat te Reuver, op de twee meest westelijke parkeerplekken;

- gelet op:

 • het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (AWB);

 • het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d in de Wegenverkeerswet 1994;

 • het bepaalde in artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, dat een besluit moet worden genomen voor plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; 

overwegende dat:

 • de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland aan het toenemen is;

 • een (logisch) gevolg hiervan ook is dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen toeneemt;

 • particulieren en/of bedrijven die willen beschikken over een oplaadpunt op of aan de openbare weg hiertoe een aanvraag kunnen indienen bij de aanbieder van de oplaadinfrastructuur, die deze aanvraag op zijn beurt ter toetsing aan de gemeente voorlegt;

 • de gemeente graag haar medewerking verleent aan het realiseren van het aangevraagde oplaadpunt, indien de aangevraagde locatie voldoet aan de eisen zoals die geformuleerd zijn in de beleidsregels voor laadpalen elektrische auto’s van de gemeente Beesel;

 • het betreffende oplaadpunt door de ligging door meerdere gebruikers gedeeld kan worden;

 • er geen ander oplaadpunt of oplaadinfrastructuur aanwezig is op eigen terrein van de aanvrager dan wel binnen een straal van ongeveer 300 meter van de aangevraagde locatie;

 • de aangevraagde locatie moet beschikken over de ruimte om – naargelang de behoefte – twee of meer elektrische auto’s te kunnen bedienen;

 • de gemeente op basis hiervan haar goedkeuring verleent aan de aangevraagde locatie;

 • een aandachtspunt met betrekking tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen bestaat uit het waarborgen van de bruikbaarheid ervan voor de bestuurders van elektrische voertuigen;

 • het plaatsen van een oplaadpunt namelijk niet automatisch tot gevolg heeft dat bestuurders van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden daar niet naast mogen parkeren;

 • dit, zonder het nemen van aanvullende verkeersmaatregelen, derhalve kan betekenen dat een oplaadpunt niet te gebruiken is indien hier steeds een voertuig anders dan een elektrisch voertuig geparkeerd staat;

 • het ter waarborging van de bruikbaarheid van de in dit besluit genoemde laadpunten dan ook wenselijk wordt geacht om ter hoogte van elk oplaadpunt één of meerdere parkeervakken aan te wijzen als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, hetgeen richting eenieder kenbaar kan worden gemaakt door het plaatsen van bebording;

 • tot slot genoemd dient te worden dat het instellen van deze maatregel naar verwachting niet zal leiden tot onoverkomelijke parkeerproblemen in de directe omgeving van het oplaadpunt, aangezien de bestuurder(s) die van de oplaadpunten gebruik gaan maken in de huidige situatie reeds in (de omgeving van) de betreffende straten parkeren;

 • de aangegeven weg/wegen in beheer is/zijn van de gemeente Beesel;

B E S L U I T E N:

de hieronder genoemde parkeervakken aan te wijzen als een parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van een bord model E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met de tekst “uitsluitend opladen elektrische voertuigen”:

op het parkeerkoffer op de hoek van de Jan Steenstraat / Julianastraat te Reuver, op de twee meest westelijk gelegen parkeerplekken.

Plattegrond

Straatbeeld

Reuver, 24 maart 2021

Namens burgemeester en wethouders van Beesel,

beleidsmedewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK in Reuver. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat uw naam, adres, dagtekening, het besluit waartegen het gericht is en de reden waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Als u een spoedeisend belang heeft en u bent belanghebbende, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, Postbus 950, 6040 AZ in Roermond. Voor een procedure bij de Rechtbank moet u griffiegeld betalen.