Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2021, 16325Overig

Bekendmaking vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor het exploiteren, behouden en onderhouden van een energielaadpunt op verzorgingsplaats Deersels, gelegen aan de rechterzijde van rijksweg 67 nabij km 59,500 in de gemeente Peel en Maas, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een vergunning verleend aan Vissers Energy Group B.V. te Horst voor het wijzigen van de vigerende vergunning voor het exploiteren, behouden en onderhouden van een benzinestation op de verzorgingsplaats Deersels gelegen aan de rechterzijde van rijksweg 67 nabij km 59,500 in de gemeente Peel en Maas.

De wijziging betreft het aanleggen, behouden en onderhouden van twee energielaadpunten (oplaadpunten) nabij de shop van het benzinestation op verzorgingsplaats Deersels, gelegen aan de rechterzijde van rijksweg 67 nabij km 59,500 in de gemeente Peel en Maas.

De vergunning is verzonden op 25 maart 2021.

De Minister heeft een vergunning afgegeven met voorschriften om het veilig en doelmatig gebruik van het waterstaatswerk te beschermen.

Inzien van stukken

U kunt de vergunning en de daarbij behorende stukken inzien van 9 april 2021 tot en met 20 mei 2021 bij het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125 te Maastricht (wegens het coronavirus alleen in te zien na telefonische afspraak 06-54 67 47 82).

Indien gewenst kan de vergunning met bekendmaking ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar jola.van.tuyl@rws.nl. De vergunning met bekendmaking zal u dan via e-mail worden toegezonden.

Bezwaar maken?

Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

  • uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vragen

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw J.P. van Bruchem-van Tuyl (vergunningverlener) via telefoonnummer: 06 31 95 32 48.

Het nummer van de vergunning is RWS-2021/10355.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, hoofd van de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, P.A.M. Smeets