Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 16208VerkeersbesluitenVerkeersbesluit afsluiting halverwege Akkerweg Vorstenbosch

Logo Bernheze

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van fysieke maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de Akkerweg is gelegen in de kern Vorstenbosch en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

• de Akkerweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg en hier een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur;

• de Akkerweg is gelegen tussen de Heuvel en Rietdijk;

• op deze weg toegangen zijn naar erven (percelen) aanwezig zijn;

 

• alle aanwonenden in een brief aan de gemeente van 12 oktober 2020 hebben gevraagd om een afsluiting van de weg halverwege de straat;

• de aanleiding voor dit verzoek een aantal oorzaken heeft;

• bewoners zijn van mening dat de ligging van de straat enerzijds een directere route is vanaf de oostkant van Vorstenbosch naar de verenigingen aan de Tipweg;

• door deze kortere route de weg gebruikt wordt door fietsers wat ook logisch is;

• tegelijkertijd deze route ook door autoverkeer wordt gebruikt;

• de weg in de oostelijke helft nog net door autoverkeer in 2 richtingen gebruikt kan worden door een breedte van ongeveer 5,5 meter;

• deze 5,5 meter alle beschikbare breedte is tussen perceelsgrenzen en daardoor ook fietsverkeer en voetgangers van deze verharding gebruik moet maken;

• bovendien de verharding is ingedeeld in een rijloper van ongeveer 3,75 meter en een parkeerstrook van 1,75 meter;

• de parkeerstrook nauwelijks gebruikt wordt omdat alle bewoners en bezoek op eigen terrein parkeren;

• de oostelijke helft van de weg een lange rechtstand is van 112 meter zonder snelheidsremmers of straatverlichting;

• bewoners van mening zijn dan het meeste autoverkeer hier niet hoeft te zijn en de Akkerweg gebruikt om bij parkeergelegenheid te komen op het gedeelte aan de Heuvel aan de westzijde van de Akkerweg;

• de westelijke helft van de Akkerweg nog smaller is en diverse bochten aanwezig zijn waar ook hoge begroeiing aanwezig is;

• de verharding smaller wordt van de 5,5 meter naar 3,75 meter voor de laatste woning en daarna verder versmalt naar 3 meter;

• bij een rijbaanbreedte van 3,75 meter en zeker bij 3 meter is de weg steeds minder geschikt voor autoverkeer in 2 richtingen;

• fietsers komen daardoor in de verdrukking;

• bij smallere rijbanen autoverkeer gebruik moeten maken van de berm;

• op delen van de weg geen bruikbare berm aanwezig is door hagen en bomen;

• de combinatie van hagen, bomen, een rijbaan van ongeveer 3 meter, ontbreken van voldoende straatverlichting en bochten de weg geen functie heeft voor doorgaand autoverkeer;

• het gebruik door autoverkeer dat hier geen bestemming heeft en fietsverkeer op deze weg is ongewenst;

• de gemeente de wens van de bewoners begrijpt en daar ook maatregelen voor wil nemen;

• de bewoners naast het afsluiten van de weg ook vragen om extra verlichting in de straat;

• bewoners naast verkeersveiligheid ook vragen om extra verlichting dat ook bijdraagt aan de veiligheid voor verkeer maar ook sociale veiligheid;

• de straatverlichting geen onderdeel is van dit verkeersbesluit, maar wel genoemd wordt om de verkeerssituatie ter plaatse te kunnen duiden;

• de gemeente ook straatverlichting wil laten plaatsen, maar dit buiten dit besluit valt en ook een andere doorlooptijd kent;

 

• bewoners ook aandacht hebben gevraagd voor de situatie bij de gemeenteraad en op 25 november 2020 hebben ingesproken bij de Commissie Ruimtelijke zaken;

• de commissie de brief ter afhandeling van het college heeft overgedragen;

• op 8 december 2020 de gemeente heeft gesproken met een afvaardiging van bewoners ter plaatse;

• op deze dag is gesproken over de wensen, de doorlooptijd, de opties en de voors en tegens;

• op basis van dit gesprek 2 opties zijn voorgelegd aan bewoners waar de weg geknipt kan worden;

• het voorstel was om de weg af te sluiten ter hoogte van huisnummer 12:

• optie 1: voor de voordeur van huisnummer 12, dit is halverwege de straat;

• optie 2: aan de westkant van de straat bij de zij-ingang van huisnummer 12;

• bewoners unaniem hebben gekozen voor optie 1;

• de gemeente bij beide opties heeft aangegeven dat beide opties voor- en nadelen kennen:

• Optie 1: voordeel: goede locatie voor knip naast boom, nadeel: risico op parkeren direct voor/na de afsluiting, nadeel: grote voertuigen, zoals vuilniswagen moeten keren op een inrit.

• Optie 2: voordeel: vanaf de noordkant is de afsluiting goed te zien, vanaf de zuidkant wat minder, nadeel: ook plaatsen obstakel in berm om langsrijden tegen te gaan, dit is mogelijk een nadeel bij onderhoud bermen en berm is niet in eigendom bij gemeente; - nadeel: voertuigen kunnen niet keren en moeten lang achteruit rijden om vervolgens te keren. Merendeel zal na 1x weten dat er een afsluiting zit.

• ook voor de gemeente heeft optie 1 de voorkeur;

• de locatie van optie 2 ligt op grond van de eigenaar die woont op Akkerweg 12;

• de weg die onderdeel is van de Akkerweg is al jaren openbaar en hier geldt de Wegenverkeerswet;

• de eigenaar is akkoord met een maatregel op elk stuk van deze weg;

 

• de gemeente ook de coördinator van de vuilophaaldienst heeft gevraagd naar reactie op de voorgenomen afsluiting;

• deze aangegeven heeft akkoord te zijn met de knip;

• de reden hiervoor is dat in de huidige situatie de vuilniswagen keert op bestaande inritten, bewoners hadden dit zelf ook al aangegeven;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

• daarnaast wordt het besluit genomen voor het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. Door het aanbrengen van paaltjes, als bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet, ter hoogte van huisnummer 12 de Akkerweg Vorstenbosch af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met fysieke maatregelen;

 

Heesch, 23 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

P. Hurkmans M. Moorman

Secretaris Burgemeester

 

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

 

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.