Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2021, 16205VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Intrekking verkeersbesluit afsluiting Nieuwe Erven Heesch

Logo Bernheze

 

 

Gelet op

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge ver-keersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 ingevolge het nemen van maatregelen op of aan de weg die leiden tot ene beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• de Algemene Wet bestuursrecht;

• ingekomen bezwaarschriften van 19 mei 2020 en 25 mei 2020;

• het besluit van het college van 23 maart 2021 met nummer 1548061;

 

Overweging

• de Nieuwe Erven en Verbindingsweg zijn gelegen net buiten de kern Heesch en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

• deze wegen zijn gelegen tussen de Bunderstraat (west) en Kruishoekstraat (oost);

• de gemeente op 15 april 2020 een besluit heeft genomen op de wegen fysiek af te sluiten volgens artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet;

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

1. Het verkeersbesluit voor het fysiek afsluiten van de Nieuwe Erven en Verbindingsweg Heesch, tussen Kruishoekstraat en Bunderstraat, van 15 april 2020 in te trekken en hiermee de oude situatie te herstellen.

 

 

Datum besluit: 23 maart 2021

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Peggy Hurkmans

secretaris Marieke Moorman

burgemeester

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij sector bestuursrecht van de rechtbank, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.