Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2021, 15787VerkeersbesluitenVerkeersbesluit plaatsen verkeersbord t.b.v. gehandicaptenparkeerplaats op een parkeervak aan Vingerhoedtstraat te Woubrugge ter hoogte van huisnummer 9

Logo Kaag en Braassem

 

 

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

 

gelezen het advies d.d. 24-3-2021;

 

gelet op artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het bepaalde in artikel 18, 1e lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 

b e s l u i t e n

 

I. door het plaatsen van het bord E6 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), met als onderbord kenteken KF-146-R, als gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen een parkeervak aan de Vingerhoedtstraat te Woubrugge ter hoogte van huisnummer 9.

 

II. dit besluit ter openbare kennis te brengen.

 

Overwegingen ten aanzien van dit besluit

o Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daarvoor een gebod of verbod ontstaat;

o De Vingerhoedtstraat is een voor het openbaar verkeer openstaande weg;

o De Vingerhoedtstraat is gelegen op het grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem en is bij deze gemeente in het beheer.

 

Namens burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

p.o.

 

J-C Hortensius

teamleider Individuele voorzieningen

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van bekendmaking van dit besluit in de Staatcourant, bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. Het bezwaarschrift moet in ieder geval vermelden: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de gronden van bezwaar en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met Participe, afdeling Wmo-administratie, telefoonnummer 0172-427500, of met de gemeente Kaag en Braassem, telefoonnummer 071-3327272.