Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreStaatscourant 2021, 14456Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Bergtaete’ gemeente Waalre

Logo Waalre

Burgemeester en wethouders van Waalre maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat gedurende de hieronder genoemde termijn ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan:

‘Bergstaete’ te Waalre (identificatienummer NL.IMRO.0866.BP00201-0201). 

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 7 appartementen met daarbij behorende parkeerplaatsen op een (voormalige) bedrijfslocatie aan de Bergstraat 23 te Waalre.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 26 maart 2021 tot en met 6 mei 2021. U kunt het ontwerp bestemmingsplan gedurende de hierboven genoemde termijn inzien bij de receptie van het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Tevens kunt u een mondelinge toelichting op het plan krijgen. Het bestemmingsplan is tijdens de hierboven genoemde termijn ook te raadplegen via www.waalre.nl/bestemmingsplannen en via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op bestemmingsplannen of planID (identificatienummer NL.IMRO.0866.BP00201-0201).

NB: in verband met de maatregelen vanwege het Coronavirus, is het gemeentehuis beperkt en enkel op afspraak geopend. Voor de actuele openingstijden verzoeken wij u de website van de gemeente te raadplegen, www.waalre.nl .

Een ieder kan, gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken, een mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Reacties kunnen niet via e-mail worden ingediend.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u gedurende de hierboven genoemde termijn een afspraak te maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 

Waalre, 19 maart 2021