Gemeente Steenwijkerland – Wijzigen gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester Voetelinkstraat 13 – Steenwijk

Logo Steenwijkerland

Zaaknummer 379123

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

Overwegende:

dat de bewoner van de Burgemeester Voetelinkstraat 13 te Steenwijk op medische gronden een invalidenparkeerkaart heeft gekregen;

dat deze persoon zich te voet slechts over beperkte afstand kan voortbewegen;

dat het daarom wenselijk is de afstand tussen het geparkeerde voertuig en de woning zo beperkt mogelijk te houden;

dat de bewoner van de Burgemeester Voetelinkstraat 13 te Steenwijk om die reden een invalidenparkeerplaats toegewezen is;

dat deze parkeerplaats een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken betreft;

dat genoemde bewoner en gebruiker van de invalidenparkeerplaats een ander voertuig heeft aangeschaft;

dat het daarom noodzakelijk is het onderbord behorend bij het bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aan te passen;

dat niet is gebleken dat belanghebbenden door de wijziging van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken onevenredig worden benadeeld;

dat in de nabijheid voldoende alternatieve parkeergelegenheid aanwezig is;

dat genoemde maatregel is bedoeld ter bescherming van de weggebruikers en passagiers;

dat genoemde wegen niet onder het beheer vallen van het Rijk, de provincie of het waterschap;

dat ter zake van dit besluit overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

dat de politie hierover positief heeft geadviseerd;

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel(en) 8, 12, 14, 21 alsmede 23 tot en met 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

B e s l u i t e n :

door vervanging van het huidige onderbord met kenteken 38-NJV-1 onder het bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 door een onderbord met daarop het kenteken 44-SB-DG nabij de Burgemeester Voetelinkstraat 13 te Steenwijk een gehandicaptenparkeerplaats te wijzigen voor de huidige bewoner van de Burgemeester Voetelinkstraat 13.

Steenwijk, 23 maart 2021

 

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Juridisch a dviseur Beheer en Realisatie,

M.A. van der Kolk

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid:

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een brief sturen aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift geeft u aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing is op uw bezwaar.

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt u de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/bestuursrechter/Procedures/Voorlopige-voorziening.

Naar boven