Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2021, 13686VergunningenKennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning “nabij Wiekstraat 49A”

Logo Rotterdam

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van de realisatie van 1 woning van ca. 97 m² (bouwnummer 1) ten behoeve van sociale huur op de locatie nabij Wiekstraat 49A, 3035 XN te Rotterdam.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, liggen met ingang van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 ter inzage en zijn beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij ‘Berichten over uw buurt’.

Zolang de maatregelen in verband met het corona-virus duren is het niet mogelijk om de stukken in te zien op een gemeentelijke locatie. Mocht u de stukken ‘op papier’ willen inzien dan kunt u, gedurende de termijn van de terinzagelegging op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met telefoonnummer 010 – 489 4125, dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning

Gedurende de inzagetermijn, die loopt van vrijdag 19 maart 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 kunt u over de ontwerp-omgevingsvergunning schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam door tussenkomst van Stadsontwikkeling/afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Team JZ, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.20.12.00478.

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 10.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met telefoonnummer 010 489 4125.

Rotterdam, 17 maart 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd