Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oost GelreStaatscourant 2021, 13535VerkeersbesluitenDiverse verkeersmaatregelen Frans ten Boschstraat te Lichtenvoorde

Logo Oost Gelre

Datum: 12 maart 2021

Kenmerk: 16633-2021

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre,

Wettelijk kade r

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor:

- Het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens, zoals deze genoemd zijn in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW), voor zover daardoor een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd.

- Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.  

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 is het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding met het realiseren van een 30 km/uur zone. 

Gelet op onderstaande overwegingen wordt het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang geacht.  

Overwegingen ten aanzien van het beslui t

De Frans ten Boschstraat is gelegen binnen de bebouwde kom van Lichtenvoorde. Deze weg is in beheer bij de gemeente Oost Gelre. De wegencategorisering van de gemeente Oost Gelre is opgenomen in het Integrale verkeersprogramma 2014-2024. Deze wegencategorisering sluit aan bij het landelijke beleid Duurzaam Veilig. De Frans ten Boschstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom en heeft daarmee een verblijfsfunctie. De verkeersfunctie is ondergeschikt.

Op 2 januari 2017 is een besluit genomen om de huidige onderwijslocatie aan de Varsseveldseweg 47 (St. Ludgerusschool) aan te wijzen als locatie voor het nieuw te vormen Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) Lichtenvoorde. Het IEKC staat voor een toegankelijke, toekomstgerichte school voor een brede groep. De keuze voor de ontwikkeling van het IEKC aan de Varsseveldseweg zorgt ervoor dat aanpassingen aan snelheidsregimes en functies van wegen noodzakelijk zijn.

In de huidige situatie is de schoollocatie ontsloten door vier wegen, namelijk de Varsseveldseweg, de Meidoornstraat, de Pastoor Sandersstraat en de Frans ten Boschstraat. Op al deze wegen geldt in de huidige situatie een maximumsnelheid van 50 km/uur. Daarnaast zijn al deze wegen voorzien van een asfaltverharding. Alleen op de Varsseveldseweg zijn voorzieningen voor fietsverkeer aanwezig in de vorm van fietsstroken. Voor voetgangers is langs alle wegen aan beide zijden van de rijbaan een vrijliggende voorziening beschikbaar. Op de Frans ten Boschstraat is de voorrang niet geregeld.

Het IEKC zal meer verkeer genereren dan de voormalige St. Ludgerusschool. Dit extra verkeer dient te worden gefaciliteerd. Hierbij gaat het niet alleen om het gemotoriseerde verkeer, maar ook om fietsers. Gezien de kwetsbare doelgroep (namelijk basisschoolleerlingen) staat de verkeersveiligheid in het verkeerskundige ontwerp voorop. Om dit te bereiken worden de verschillende verkeersstromen ontvlochten. De verkeersafhandeling vindt voornamelijk plaats aan de Varsseveldseweg door middel van een Kiss & Ride en de toegang voor fietsers wordt gerealiseerd aan de zijde van de Frans ten Boschstraat. Daarnaast blijft een vrijliggende voorziening voor voetgangers beschikbaar.

De toegang voor fietsers ligt aan de Frans ten Boschstraat. Het is van belang dat deze toegang wordt geaccentueerd. Dit wordt gerealiseerd door een deel van de Frans ten Boschstraat vorm te geven als fietsstraat.

Ten behoeve van de veiligheid voor de scholieren die per fiets naar het IEKC komen wordt de Frans ten Boschstraat (tussen Antoon Slotstraat en de Goudenregenstraat) ingericht als een autoluwe fietsstraat. Dit wordt aangegeven door middel van de bebording en wordt als zodanig herkenbaar door de inrichting van de weg. Op dit deel is gemotoriseerd verkeer wel toegestaan. Het deel tussen de Antoon Slotstraat en de Varsseveldseweg wordt aangewezen als verplicht fietspad. Hierdoor is het voor gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk vanaf de Varsseveldseweg de Frans ten Boschstraat in te rijden en vice versa. Dit heeft een positief effect op het tegengaan van sluipverkeer via deze route.

In verband met het aanwijzen van een verplicht fietspad tussen de Varsseveldseweg en de Anton Slotstraat wordt vanaf de Antoon Slotstraat naar de Frans ten Boschstraat een gebod tot volgen van de rijrichting naar links ingesteld, met uitzondering van fietsers. Eenzelfde principe geldt voor verkeer vanaf de Frans ten Boschstraat naar de Antoon Slotstraat. Hier wordt een gebod tot volgen van de rijrichting naar rechts ingesteld, met uitzondering van fietsers.

In de huidige situatie zijn de kruispunten op de Frans ten Boschstraat gelijkwaardig. In de nieuwe situatie worden de kruispunten met de Lindestraat, Pastoor Sandersstraat en de Antoon Slotstraat ingericht met een in-/uitrit constructie. Hierdoor heeft het verkeer op de Frans ten Boschstraat ter hoogte van deze kruispunten voorrang op verkeer vanuit de zijwegen. Het kruispunt Frans ten Boschstraat – Hendrik Leemreizestraat – Goudenregenstraat is in de huidige situatie ingericht als gelijkwaardig kruispunt en blijft in de nieuwe situatie een gelijkwaardig kruispunt.

Ter hoogte van de Lindestraat sluit een onverplicht fietspad aan op de Frans ten Boschstraat. In de nieuwe situatie wordt deze aansluiting vormgegeven op de Lindestraat. Tevens wordt het fietspad gewijzigd van een onverplicht fietspad naar een verplicht fietspad. Daarnaast wordt hier een voorrangsregeling ingesteld, waarbij fietsers vanaf het verplichte fietspad voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Lindestraat.

Bovenstaande maatregelen kunnen worden gerealiseerd door het verwijderen, dan wel plaatsen van de verkeersborden B6, D5, G11 en G13 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het en aanbrengen van haaientanden. Bovendien wordt een infrastructurele maatregel getroffen op de weg.

Bovenstaande onderbouwing vormt de basis om onderstaande verkeersmaatregel te nemen.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre besluit:

 • 1.

  door middel van het plaatsen van de verkeersborden G11 van bijlage 1 van het RVV 1990, een verplicht fietspad in te stellen op de Frans ten Boschstraat tussen de Varsseveldseweg en de Antoonslotstraat, waarbij door middel van onderborden het gemotoriseerd verkeer met als bestemming huisnummer 18 wordt toegestaan;

 • 2.

  door middel van het treffen van een fysieke maatregel op de Frans ten Boschstraat ten zuiden van de aansluiting met de Varsseveldseweg het betreffende weggedeelte af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer;

 • 3.

  door middel van het verwijderen van het verkeersbord G13 van bijlage 1 van het RVV 1990 het onverplichte fietspad parallel aan de Lindestraat op te heffen;

 • 4.

  door middel van het plaatsen van het verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplicht fietspad in te stellen op het fietspad parallel aan de Lindestraat;

 • 5.

  door middel van het plaatsen van verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief haaientanden een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt tussen de Lindestraat en het fietspad, nabij het kruispunt met de Frans ten Boschstraat;

 • 6.

  door middel van het plaatsen van het verkeersbord D5 (pijl naar links) van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven inclusief onderbord met daarop een uitzondering voor fietsers in te stellen, voor verkeer vanaf de Antoon Slotstraat richting de Frans ten Boschstraat;

 • 7.

  door middel van het plaatsen van het verkeersbord D5 (pijl naar rechts) van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod tot het volgen van de rijrichting in die op het bord is aangegeven inclusief onderbord met daarop een uitzondering voor fietsers in te stellen, voor verkeer vanaf de Frans ten Boschstraat richting de Antoon Slotstraat;

 

Situatieschets

In onderstaande afbeeldingen staan de te verwijderen en te plaatsen bebording en markering weergegeven.

Te plaatsen bebording (1)

Te plaatsen bebording (2)

Te plaatsen bebording (3)

Te verwijderen bebording (1)

Advies politie

Op basis van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de Politie Oost Nederland. De politie adviseert positief over het voorgenomen verkeersbesluit.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Dit moet op grond van artikel 26 van het Besluit administratieve bepaling inzake het wegverkeer.

Lichtenvoorde,12 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre,

Geert Vruggink

Afdeling Omgeving

Bezwaar en beroep 

Bent u het er niet mee eens?

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dit doen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Hoe u dat kunt doen, leest u hier.

 

Bezwaarschrift

U kunt een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift schriftelijk indient binnen zes weken na de dag waarop wij deze brief hebben gestuurd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift via e-mail in te dienen.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • 1.

  Uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld een kopie van een brief of publicatie meesturen of u vermeldt de datum van de publicatie of datum en kenmerk van de brief), de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

 • 2.

  Vermeldt u links bovenaan de envelop en de brief het onderwerp ‘bezwaarschrift’? Dit zorgt voor een snellere verwerking.

 

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt tegen dit besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De rechtbank zal dan in de regel op korte termijn een spoedzitting plannen.