Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oost GelreStaatscourant 2021, 13534VerkeersbesluitenUitbreiden 30 kmúur zone omgeving IEKC Varsseveldseweg in Lichtenvoorde

Logo Oost Gelre

Datum: 12 maart 2021

Kenmerk: 16631-2021

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre,

Wettelijk kade r

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor:

- Het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens, zoals deze genoemd zijn in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW), voor zover daardoor een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd.

- Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.  

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 is het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding met het realiseren van een 30 km/uur zone. 

Gelet op onderstaande overwegingen wordt het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang geacht.  

Overwegingen ten aanzien van het beslui t

De Varsseveldseweg, Frans ten Boschstraat, Antoon Slotstraat, Pastoor Sandersstraat, Meidoornstraat, Esdoornstraat, Beukstraat, Lindestraat, Acaciastraat en de Kastanjestraat zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Lichtenvoorde. Deze wegen zijn in beheer bij de gemeente Oost Gelre. De wegencategorisering van de gemeente Oost Gelre is opgenomen in het Integrale verkeersprogramma 2014-2024. Deze wegencategorisering sluit aan bij het landelijke beleid Duurzaam Veilig. De Varsseveldseweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en heeft daarmee een verkeersfunctie. De verblijfsfunctie is op een gebiedsontsluitingsweg ondergeschikt aan de verkeersfunctie. De maximum toegestane snelheid op de Varsseveldseweg is 50 km/uur. De overige hier boven benoemde wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom en hebben daarmee een verblijfsfunctie. De verkeersfunctie is op een erftoegangsweg ondergeschikt aan de verblijfsfunctie. Wel is de maximum toegestane snelheid op deze wegen in de huidige situatie 50 km/uur in plaats van 30 km/uur.

Op 2 januari 2017 is een besluit genomen om de huidige onderwijslocatie aan de Varsseveldseweg 47 (St. Ludgerusschool) aan te wijzen als locatie voor het nieuw te vormen Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) Lichtenvoorde. Het IEKC staat voor een toegankelijke, toekomstgerichte school voor een brede groep. De keuze voor de ontwikkeling van het IEKC aan de Varsseveldseweg zorgt ervoor dat aanpassingen aan snelheidsregimes en functies van wegen noodzakelijk zijn.

Met uitzondering van de Varsseveldseweg vallen alle hierboven benoemde wegen onder de functie van erftoegangsweg. Dat wil zeggen dat deze wegen in principe bestemd zijn voor bestemmingsverkeer. De Varsseveldseweg heeft als functie gebiedsontsluitingsweg. Alleen op de Varsseveldseweg is de voorrang geregeld, ten gunste van het verkeer op deze weg. Op de andere wegen is sprake van gelijkwaardigheid op de kruispunten.

Op de Varsseveldseweg wordt een 30 km/uur zone ingesteld ter hoogte van de ontwikkellocatie van het IEKC. Door de ontwikkeling van het IEKC zal er sprake zijn van een hoge mate van verkeersuitwisseling, zowel door gemotoriseerd verkeer als kwetsbare weggebruikers (fietsers en voetgangers), waardoor het wenselijk is de maximum toegestane snelheid ter plaatse te verlagen naar 30 km/uur.

Er worden ter hoogte van het IEKC diverse maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Zo wordt het deel van de Varsseveldseweg dat wordt aangewezen als 30 km/uur zone vormgegeven als plateau, wordt er een brede middenberm gerealiseerd en wordt er een fietsoversteek aangelegd met een midden steunpunt ter hoogte van de Frans ten Boschstraat. De brede middenberm geeft een veranderende situatie aan en werkt daarmee attentie verhogend. Tevens wordt het kruispunt met de Meidoornstraat ingericht als gelijkwaardig kruispunt. Fietsers maken op dit deel van de Varsseveldseweg gebruik van de rijbaan.

Een maximumsnelheid van 50 km/uur komt niet overeen met het wegbeeld ter plaatse op de volgende wegen:

- Frans tn Boschstraat

- Antoon Slotstraat

- Pastoor Sandersstraat

- Meidoornstraat

- Esdoornstraat

- Beukstraat

- Lindestraat

- Acaciastraat

- Kastanjestraat

Deze wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen. Daarnaast zijn de wegen ook ingericht als erftoegangswegen. De kruispunten tussen de erftoegangswegen zijn ingericht als gelijkwaardige kruispunten, waarbij bestuurders voorrang dienen te verlenen aan voor hen van rechts komende bestuurders. Fietsers maken gebruik van de rijbaan. Er is geen belijning aanwezig op de rijbaan.

De boogde snelheid van 30 km/uur vloeit dus voort uit de aard en inrichting van deze wegen. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het dan ook wenselijk bovenstaande wegen te betrekken bij de reeds aanwezige 30 km/uur zones in aanliggende gebieden.

Bovenstaande maatregelen kunnen worden gerealiseerd door het verwijderen, dan wel plaatsen van de verkeersborden A1 (30, zonaal) van bijlage 1 van het RVV 1990.

Bovenstaande onderbouwing vormt de basis om onderstaande verkeersmaatregelen te nemen.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van Oost Gelre besluit:

1. door middel van het plaatsen dan wel verwijderen van de verkeersborden A1-30 (begin en einde zone) van bijlage 1 van het RVV 1990 een 30 km/uur zone in te stellen, op de volgende locaties:

a. Te verwijderen bebording:

i. Sleedoornstraat, ter hoogte van kruispunt met de Beukstraat;

ii. Iepstraat, ter hoogte van kruispunt met de Acaciastraat;

iii. Sleedoornstraat, ter hoogte van kruispunt met de Acaciastraat;

iv. Pastoor Sandersstraat, ter hoogte van kruispunt met de Frans ten Boschstraat;

v. Antoon Slotstraat, ter hoogte van kruispunt met de Gert Reindersstraat;

b. Te plaatsen bebording:

i. Beukstraat, ter hoogte van kruispunt met de Varsseveldseweg;

ii. Acaciastraat, ter hoogte van kruispunt met de Lindestraat;

iii. Frans ten Boschstraat, ter hoogte van kruispunt met de Goudenregenstraat;

iv. Varsseveldseweg, ter hoogte van kruispunt met de Frans ten Boschstraat;

v. Varsseveldseweg, ter hoogte van kruispunt met de Meidoornstraat;

 

Situatieschets

In onderstaande afbeeldingen staan de te verwijderen en te plaatsen bebording en markering weergegeven.

Advies politie

Op basis van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de Politie Oost Nederland. De politie adviseert positief over het voorgenomen verkeersbesluit.

Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Dit moet op grond van artikel 26 van het Besluit administratieve bepaling inzake het wegverkeer.

Lichtenvoorde,12 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre,

Geert Vruggink

Afdeling Omgeving

Bezwaar en beroep 

Bent u het er niet mee eens?

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dit doen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Hoe u dat kunt doen, leest u hier.

 

Bezwaarschrift

U kunt een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift schriftelijk indient binnen zes weken na de dag waarop wij deze brief hebben gestuurd. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift via e-mail in te dienen.

 

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • 1.

    Uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld een kopie van een brief of publicatie meesturen of u vermeldt de datum van de publicatie of datum en kenmerk van de brief), de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

  • 2.

    Vermeldt u links bovenaan de envelop en de brief het onderwerp ‘bezwaarschrift’? Dit zorgt voor een snellere verwerking.

 

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt tegen dit besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. De rechtbank zal dan in de regel op korte termijn een spoedzitting plannen.