Amsterdam Zuid verkeersbesluit uitbreiden en instellen zonaal verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen in de Gustav Mahlerlaan e.o.

Logo Amsterdam

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • in 2016 een verkeersbesluit met kenmerknummer 39542 in de Staatscourant is gepubliceerd waarin het gebied rond station Amsterdam Zuid aangewezen is als gebied waarin het verboden is om (brom-)fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde parkeervoorzieningen;

 • net als in andere aangewezen gebieden in de gemeente Amsterdam dit regime een effectief middel is om het parkeren van (brom-)fietsen te beheersen, hinder en overlast van geparkeerde (brom)fietsen te voorkomen en de voetganger ruim baan te geven;

 • de gemeente Amsterdam signalen heeft ontvangen waarop vervolgens geconstateerd is dat de doorgang in het aangrenzende gebied ten zuiden van het station Amsterdam-Zuid tot en met de Gustav Mahlerlaan en het Gustav Mahlerplein structureel gehinderd wordt door geparkeerde (brom)fietsen;

 • in het aangrenzende gebied ten zuiden van het station Amsterdam-Zuid tot en met de Gustav Mahlerlaan en het Gustav Mahlerplein nog geen gebiedsaanwijzing geldt;

 • door de wildgroei van geparkeerde (brom-)fietsen onveilige situaties ontstaan, waardoor voetgangers en minder validen worden belemmerd in hun normale doen- en laten en het voor de omgeving een rommelige aanblik geeft;

 • bovenstaande problematiek in de weekstart van stadsdeel Zuid besproken is en hierbij besloten is om een parkeerverbod zone voor (brom-)fietsen uit te breiden en in te stellen in de Benjamin Brittenstraat, Arnold Schonberglaan, Claude Debussylaan, een gedeelte van het Gustav Mahlerplein, en het gedeelte van de Gustav Mahlerlaan tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg;

 • de verkeersmaatregel geëffectueerd wordt door het plaatsen van de bebording overeenkomstig de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening;

 • het voorkomen van de door geparkeerde (brom-)fietsen veroorzaakte hinder in deze zwaarder weegt dan de eventuele overlast die deze maatregel met zich mee zou kunnen brengen;

 • in de omgeving voldoende parkeergelegenheid voor (brom-)fietsen aanwezig is om aan de parkeervraag te voldoen;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • de bovenvermelde maatregel op basis van artikel 2 van de WVW 1994 strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 08-03-2021 positief gereageerd.

 • de hierboven genoemde gedeeltes van wegen onder beheer zijn van en gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam;

 

 

Besluit

 

 • 1.

  Een zonaal parkeerverbod voor (brom-)fietsen, gedurende het gehele etmaal, in de Benjamin Brittenstraat, Arnold Schonberglaan, Claude Debussylaan, een gedeelte van het Gustav Mahlerplein, en het gedeelte van de Gustav Mahlerlaan tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg in te stellen door het plaatsen van verkeersborden conform model E3 zone (begin- en eind) uit Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

 

 

Amsterdam,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

 

 

 

 

 

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Naar boven