Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeumenStaatscourant 2021, 12505OverigVestiging gemeentelijk voorkeursrecht op percelen locatie Zilverberg te Overasselt

Logo Heumen

Vestiging voorkeursrecht ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten

A anwijzing van perceel waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat de gemeenteraad op 11 maart 2021heeft besloten om op grond van artikel 4 Wvg percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreft het perceel gelegen plaatselijk bekend nabij de Kruisbergsestraat te Overasselt, kadastraal bekend gemeente Overasselt sectie C nummer 2150 en het perceel plaatselijk bekend nabij Kruisbergsestraat en kadastraal bekend gemeente Overasselt sectie C nummer 1879.

De onderhavige percelen zullen worden bestemd voor: wonen met bijbehorende voorzieningen, alle niet agrarisch en nader uit te werken.

De percelen zijn aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening d.d 12 januari 2021 en de daarbij behorende lijst van eigenaren, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster 5 januari 2021.

Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 15 maart 2021, voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis Heumen, Kerkplein 6 6581 AC Malden.

In verband met het coronavirus dient u voor inzage van de stukken vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw J. Batelaan onder telefoonnummer 14024 voor het maken van een afspraak.

De eigenaren met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving.

Nadat het besluit van de gemeenteraad in werking is getreden, moeten eigenaren van het in het besluit begrepen perceel, wanneer zij hun perceel wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Heumen te koop aanbieden.

 

Bezwaar

De aanwijzing door de gemeenteraad wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit tot aanwijzing van gemeld perceel tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is.

Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande op 13 maart 2021, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, postbus 200 6580 AZ Malden.

 

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

   

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient wel over een elektronische handtekening (DigiD) beschikt te worden. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Batelaan onder telefoonnummer 14024.

Malden, 11 maart 2021, Burgemeester en wethouders van Heumen.