Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Goeree-OverflakkeeStaatscourant 2021, 12153Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit Wonen en Parkeren

Logo Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee maken, overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 28 januari 2021 heeft vastgesteld het Voorbereidingsbesluit Wonen en Parkeren.

Plangebied en aanleiding

Het voorbereidingsbesluit heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente. Op grond van het voorbereidingsbesluit is het niet toegestaan het gebruik van gebouwen en/of gronden waar op basis van het geldende bestemmingsplan ‘wonen’ is toegestaan te wijzigen anders dan voor gebruik ten behoeve van de huisvesting van één huishouden. Hiermee wordt beoogd het gebruik van reguliere woningen voor kamergewijze verhuur te voorkomen.

Referentienummer: Z-20-128431

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 10 maart 2021 tot en met 20 april 2021 in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het voorbereidingsbesluit ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Het is op grond van artikel 8:5 Algemene wet bestuursrecht niet mogelijk beroep dan wel andere rechtsmiddelen aan te wenden tegen dit besluit.

Inwerkingtreding

Datum inwerkingtreding: het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. de Kuijper van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

NL.IMRO.1924.VBbesluitwonen-VB30