Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2021, 11835VerkeersbesluitenAmsterdam Noord, verkeersbesluit Grasweg en Spadinalaan, diverse maatregelen.

Logo Amsterdam

 

SW21-02693

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • De rijwegen de (korte) Grasweg en de Spadinalaan opnieuw zijn ingericht en er aan de (korte) Grasweg een school is gevestigd;

 • het van belang is om op de genoemde, nieuw ingerichte wegdelen, maatregelen te nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid waarvoor een verkeersbesluit genomen moet worden;

 • op 07-03-2017, 18-04-2017 en 28-11-2017 overleg met de verkeerscommissie heeft plaatsgevonden waarin een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam, is vertegenwoordigd, waarbij de verkeerscommissie positief op het plan heeft geadviseerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersbord conform model B6 van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg op de kruising Grasweg - Saucalitolaan.

 • 2.

  Door het plaatsen van verkeersbord conform model G11 van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen: een verplicht fietspad in twee richtingen ten westen van de Grasweg – Saucalitolaan.

 • 3.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model A4 van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen: een adviessnelheid van 15 km/u op het deel van de Grasweg waar de school is gelegen.

 • 4.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model A1(Zone) en A2(Zone) van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen: een maximumsnelheid van 30 km/u op de (korte) Grasweg.

 • 5.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model G7(Zone) van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen: twee verplichte voetgangerszones aan de zuidkant van de (korte) Grasweg.

 • 6.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het RVV 1990, met onderborden met de tekst: “ma t/m vr 7.30-9.00 13.30-14.30 17.00-18.00” aan te wijzen: een strook met een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen tijdens de op de onderborden vermelde venstertijden langs de (korte) Grasweg.

 • 7.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model C2 en C3 van Bijlage I van het RVV 1990, met onderborden uitgezonderd fietsers, aan te wijzen: een éénrichtingsweg in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd fietsers, op het deel van de Spadinalaan, westelijk van de Sausalitolaan.

 • 8.

  Door het plaatsen van verkeersbord conform model G5 van Bijlage I van het RVV 1990, aan te wijzen: een erf, op het deel van de Spadinalaan, westelijk van de Sausalitolaan.

 •  

 •  

Zoals aangegeven binnen de rode lijn op bijgevoegde tekening.

 

 

Amsterdam, 3 maart 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Gebied en Gebruik, Stadswerken

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

 

U kunt online bezwaar maken via www.amsterdam.nl/bezwaar/jb. Daarvoor hebt u een DigiD nodig.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen aan:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie