Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Loon op ZandStaatscourant 2021, 11513VerkeersbesluitenVerkeersbesluit GGP Nr. 2021-05

Logo Loon op Zand

 

Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voert uigen in de Maasland te Kaatsheuvel .

 

Het afdelingshoofd Infra van de gemeente Loon op Zand;

 

GELET OP:

 

Het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht;

 

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten en het verlenen van ontheffingen is gemandateerd aan het afdelingshoofd Infra;

 

OVERWEGENDE:

 

dat in februari 2021 een verzoek is ingediend voor het plaatsen van oplaadpalen en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Maasland te Kaatsheuvel;

 

dat door de aanvragers voldoende is aangetoond dat er behoefte bestaat aan oplaadpalen met parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen;

 

dat in deze behoefte niet kan voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving (< 300 meter) of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

 

dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO² en minder geluidsoverlast;

 

dat de Maasland een erftoegangsweg is en gelegen in de bebouwde kom van Loon op Zand;

 

dat de Maasland in beheer en onderhoud is van de gemeente Loon op Zand;

 

dat de parkeerdruk in de Maasland het toelaat dat er vier parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 

 

 

dat deze maatregel – met verwijzing naar artikel 2, van de Wegenverkeerswet 1994- strekt tot het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het bevorderen van doelmatig en zuinig energieverbruik;

 

dat niet is gebleken dat belanghebbende onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 

UIT OOGPUNT VAN:

 

- Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

- Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- Het verkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

GEHOORD:

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de Politie-verkeersadviseur(s), gemandateerde(n) van de Politie-eenheden Hart van Brabant en de Baronie, waarbij deze heeft aangegeven met het voorgenomen verkeersbesluit te kunnen instemmen.

 

BESLUIT:

 

 

Een afschrift van dit besluit is verzonden naar:

1. Politie Team Loon op Zand, Postbus 8050, 5004 GB Tilburg.

 

Bijlage: tekening horend bij besluit 2021-05

I. Door plaatsing van het bord E-04 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met de tekst “uitsluitend opladen elektrische voertuigen” alsmede een onderbord model) B504 V.N.V.F. (neerwijzende pijlen) vier parkeervakken bij de laadpalen in de Maasland aan te wijzen voor het alleen opladen van elektrische voertuigen. In het wegdek van de parkeervakken zullen eventueel symbolentekens worden gelegd:

II. De datum van de openbaarmaking van dit besluit te bepalen op vrijdag 5 maart 2021;

III. Het verkeersbesluit op gebruikelijke wijze te publiceren;

Kaatsheuvel, 1 maart 2021

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,

namens deze,

het hoofd van de afdeling Infra

T. van de Hoogenhoff

 

Inzage & bezwaar

Het volledige verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na publicatiedatum voor eenieder ter inzage in Het Klavier in Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of bij de informatiebalie in Het Klavier.

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand. Tegelijkertijd kunt u de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda verzoeken een voorlopige voorziening