Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasStaatscourant 2021, 10200Ruimtelijke plannenMeterik, St. Maartensweg 3, ontwerpbesluit wijzigingsplan "St. Maartensweg 3, Meterik", (23-02-2021)

Logo Horst aan de Maas

Wijzigingsplannen ex artikel 3.6, lid 1, sub a Wro

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.9 a Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbesluit tot het wijzigen van het bestemmingsplan “Buitengebied Horst aan de Maas” ter inzage ligt voor:

Het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ in de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve aan het mogelijk maken van één burgerwoning.

Op de locatie staan een varkensstal en een bedrijfswoning. De bedrijfswoning is inpandig in de

bestaande varkensstal gesitueerd en vormt samen met deze varkensstal één eenheid. Op het hele

gebouw liggen asbesthoudende daken die in de toekomst ook gesaneerd worden. De varkensstal wordt

na 1 januari 2020 gesaneerd. Dit kan echter niet plaatsvinden zonder daarbij het woongedeelte van het

gebouw ook aan te pakken.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77.

Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl.

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het gemeentebestuur. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

Het college van burgemeester en wethouders

t.a.v. Team Omgeving, Postbus 6005, 5960 AA Horst

(onder vermelding van: “Zienswijze omtrent het Wijzigingsplan Sint Maartensweg 3 te Meterik”.

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Team Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, tel. (077)477 97 77.

Ook kunt u met dezelfde afdeling een afspraak maken voor het indienen van mondelinge zienswijzen, tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van de terinzagelegging.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 23 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

R.F.I. Palmen, burgemeester

drs. E.M. Van der Molen - Zwart, waarnemend secretaris