Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2020, 9993VerkeersbesluitenONTWERP VERKEERSBESLUIT Nummer 1295990 Onderwerp: Herinrichting IJsselstraat

Logo Doetinchem

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2018,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden:

 om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

 ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 ter voorkoming of beperking van de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 

dat de IJsselstraat, Torenallee en het Zaagmolenpad in beheer en in eigendom zijn bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat de IJsselstraat wordt heringericht in verband met de bouw en ingebruikname van een supermarkt aan de noordzijde van de straat grenzend aan de Keppelseweg;

 

dat ten behoeve van een veilige laad- en losvoorziening voor de supermarkt een extra poot op de kruising Keppelseweg-IJsselstraat-Loolaan is gerealiseerd;

 

dat deze extra poot is toegevoegd aan de bestaande verkeersregelinstallatie;

 

dat deze poot alleen bedoeld is voor het laden en lossen van de supermarkt en dat daarom een gesloten verklaring is ingesteld met uitzondering van bevoorradingsverkeer voor de supermarkt;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C1 (geslotenverklaring) met onderbord “uitgezonderd bevoorrading supermarkt” zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat het bevoorradingsverkeer komende uit het laad-losstation middels de verkeersregelinstallatie het kruispunt over wordt geleid;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund, in geval de verkeersregelinstallatie niet werkt, door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat bevoorradingsverkeer komende vanuit het laad-losstation een verplichte rijrichting heeft en alleen rechtdoor mag rijden via de Keppelseweg richting centrum;

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type D4 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord zijn aangegeven) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat in het noordelijk deel van de IJsselstraat (vanaf de Keppelseweg tot IJsselstraat 3) en maximum snelheid geldt van 50 km/uur;

 

dat de aanliggende fietspaden worden voorzien van een rode verharding met daarin het fietssymbool;

 

dat bestuurders komende vanaf de parkeerplaats van de supermarkt voorrang moeten verlenen aan verkeer op de IJsselstraat;

 

dat deze fietspaden middels witte markering van de rijbaan voor gemotiriseerd verkeer worden gescheiden;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat het bestaande vrachtwagenverbod op de IJsselstraat voor vrachtverkeer komende vanaf het Zaagmolenpad in de richting van de Keppelseweg blijft gehandhaafd;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C7 (gesloten voor vrachtauto’s) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat in de IJsselstraat vanaf huisnummer 3 de zone van 30 km/uur begint en dat deze zone aansluit op de reeds bestaande 30km/uur zone van het Zaagmolenpad, Toren Allee en Jaagpad;

 

dat in een gedeelte van deze 30 km/uurzone (IJsselstraat 3 t/m/ IJsselstraat 33) een parkeerverbodzone is ingesteld waarbij parkeren in de aangebrachte vakken mogelijk blijft;

 

dat dit parkeerverbod is ingesteld om de veiligheid en bereikbaarheid te bevorderen;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type A130E1zb (begin zone 30 km/uur en parkeerverbod) en A230E1ze (einde zone 30km/uur en parkeerverbod) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat het parkeerverbod niet geldt voor de Torenallee;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type E1zb (begin parkeerverbodzone) E1ze (einde parkeerverbodzone) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat aan het Zaagmolenpad ten westen van het pand Zaagmolenpad 8 een keerlus wordt aangebracht ten behoeve van het keren van vrachtverkeer;

 

dat verkeer dat gebruik maakt van de keerlus voorrang moet verlenen aan verkeer op het Zaagmolenpad;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat op de keerlus niet stilgestaan mag worden;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E2 (stopverbod) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in de Staatscourant;

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. een extra poot aan te leggen aan de kruising Keppelseweg-IJsselstraat-Loolaan ten behoeve van bevoorrading van de supermarkt en deze poot toe te voegen aan de verkeersregelinstallatie;

2. dat deze extra poot alleen bedoeld is voor het laden en lossen van de supermarkt en dat daarom een geslotenverklaring is ingesteld met uitzondering van bevoorradingsverkeer voor de supermarkt en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C1 geslotenverklaring) met onderbord “uitgezonderd bevoorrading supermarkt” zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

3. dat bevoorradingsverkeer komend uit het laad-losstation voorrang moet verlenen aan kruisend als de verkeersregelinstallatie niet werkt en de maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

4. dat bevoorradingsverkeer komende vanuit het laad-losstation alleen rechtdoor mag rijden via de Keppelseweg richting centrum en deze maatregel ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type D4 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord zijn aangegeven) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

5. bestuurders komende vanaf de parkeerplaats van de supermarkt voorrang te laten verlenen aan verkeer op de IJsselstraat en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

6. het bestaande vrachtwagenverbod op de IJsselstraat in de richting van de Keppelseweg te handhaven en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C7 (gesloten voor vrachtauto’s) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

7. de IJsselstraat vanaf huisnummer 3 aan te laten sluiten op de bestaande 30 km/uur zone van het Zaagmolenpad;

8. in een gedeelte van de 30 km/uurzone (IJsselstraat 3 t/m 33) een parkeerverbod in te stellen waarbij parkeren in de aangebrachte vakken mogelijk blijft en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type A130E1zb (begin zone 30 km/uur en parkeerverbod) en A230E1ze (einde zone 30km/uur en parkeerverbod) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

9. het parkeerverbod niet te laten gelden voor de Torenallee en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type E1zb (begin parkeerverbodzone) E1ze (einde parkeerverbodzone) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

10. een keerlus voor vrachtverkeer aan te brengen aan het Zaagmolenpad ten westen van huisnummer 8 en verkeer komende vanaf deze keerlus voorrang te laten verlenen aan verkeer op het Zaagmolen en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

11. op de keerlus een stopsverbod in te stellen en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type E2 (stopverbod) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

12. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekeningen met nummers IB0801-046 en IB0801-048 ;

13. dit besluit bekend te maken door publicatie in de Staatscourant.

 

MEDEDELINGEN

 

Binnen de gestelde termijn (dus tot en met maandag 30 maart 2020) kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp verkeersbesluit bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, naar voren brengen.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeentewinkel, telefoonnummer 0314-377 377.

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Doetinchem, 18 februari 2020

hoofd van de afdeling ruimte