Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2020, 9693VerkeersbesluitenOntwerpverkeersbesluit – Reserveren parkeerplaatsen voor elektrisch opladen, Maaivelden 11 Best

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Best,

 

Gelet op

De bepalingen in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een Waterschap;

 

Dat op dit (ontwerp)verkeersbesluit afdeling 3:4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing is;

 

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering/Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

Is het gewenst om

Op de Maaivelden, aan de zijkant van huisnummer 11, twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

Motivering

Elektrisch vervoer is in Nederland in opkomst. Voor het opladen van een elektrisch voertuig is een verbinding met een laadpaal middels een snoer noodzakelijk. Om elektrisch vervoer tot een succes te kunnen maken, is de beschikbaarheid van voldoende oplaadpunten belangrijk. De gemeente Best verleent daarom graag haar medewerking aan de plaatsing van oplaadpunten in de openbare ruimte.

 

Wie niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein, zal hiervoor immers gebruik moeten maken van een parkeerplaats in de openbare ruimte. Op deze manier wordt ook voorkomen dat men een snoer van de eigen woning, over een trottoir en/of rijweg, naar het voertuig moet leggen, met alle veiligheidsrisico’s van dien.

 

Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de laadmogelijkheid door iedereen met een elektrisch voertuig kan worden benut, in plaats van slechts één bewoner. Om de bruikbaarheid van de laadpaal te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de bijbehorende parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit is mogelijk met het bord E4 uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, voorzien van een onderbord met opschrift “alleen opladen elektrische voertuigen”.

 

Belangenafweging

Deze locatie van het oplaadpunt sluit goed aan bij de wensen van de gemeente m.b.t. elektrische oplaadpunten m.b.t gebruik en zichtbaarheid.

 

De gemeente wil elektrisch vervoer stimuleren en er zijn elektrische voertuigen in de directe omgeving aanwezig.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan.

 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Twee parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van verkeersbord E04 uit bijlage I van het RVV 1990 met onderbord ‘’opladen elektrische voertuigen’’ op de Maaivelden naast huisnummer 11;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Zienswijze

Dit ontwerpverkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

 

Tegen dit ontwerpverkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van B&W via Postbus 50, 5680 AB Best.

 

12-02-2020

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Verkeerskundige gemeente Best