Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2020, 9618VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen Johannis van Rijswijkstraat thv huisnr. 4 te Gameren

Logo Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel;

- gelet op het collegebesluit d.d. 5 februari 2008, waarbij aan het afdelingshoofd van de afdeling Realisatie en Beheer de bevoegdheid is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de wegenverkeerswet 1994.

 

Overwegende dat

- door Allego een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van één parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen in de buurt van Johannis van Rijswijkstraat te Gameren;

- de parkeerplaatsen aan de Johannis van Rijswijkstraat naast huisnr.4, aangeduid op bijgaande kaart, een geschikte locatie hiervoor is;

- het betreffende gebied in beheer is bij de gemeente en dat de gemeente derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit;

- door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met een parkeerplaats voor het opladen van dit soort voertuigen;

- in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

- het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

- de parkeerdruk in de directe omgeving toelaat dat er in de toekomst 2 parkeerplaatsen kunnen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;

- dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer;daarmee het parkeren op dit vak anders dan tijdens het opladen van een elektrisch voertuig wordt verboden; 

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid

 

Besluiten

- Eén parkeerplaats bij de laadpaal aan de Johannis van Rijswijkstraat te Gameren naast huisnr. 4 aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische auto’s door middel van het plaatsen van het verkeersbord E08 met onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”.

 

Zaltbommel, 10 februari 2020

 

Dit besluit wordt gepubliceerd op 14 februari 2020

 

Niet mee eens?

Bent u niet het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk bezwaar maken. Vermeld altijd de redenen van uw bezwaar en het onderwerp van het besluit. U stuurt uw bezwaar binnen zes weken na de publicatiedatum van het besluit naar de gemeente. Dit kan per post of digitaal (via een formulier op de website).

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wil, vraagt u dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt en u een spoedeisend belang heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Dit kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. Vraagt u een voorlopige voorziening aan, dan moet u griffierecht betalen.