Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2020, 9543Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4.

Logo Wierden

 

Op grond van het genomen coördinatiebesluit liggen de volgende stukken met ingang van 23 januari 2020 voor zes weken ter inzage:

 

- Het door de gemeenteraad van Wierden op 10 december 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4” met identificatienummer NL.IMRO.0189.BP2018000024-VA01;

 

- De door het college van burgemeester en wethouders van Wierden verleende omgevingsvergunning “Achteresweg 4” met zaaknummer HZ_WABO-20194473.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad heeft voor het project “Achteresweg 4” het college de mogelijkheid gegeven deze gecoördineerde aanpak toe te passen (raadsbesluit 30 april 2019).

Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de besluiten dient in één keer beroep te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Toelichting op het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4” maakt de bouw van zes nieuwe woningen mogelijk op het erf Achteresweg 4. In ruil voor de bouw van de woningen worden voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt.

 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is door de gemeenteraad besloten wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpplan. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is in het vastgestelde bestemmingsplan de toelichting aangevuld met tekstpassages naar aanleiding van een uitgevoerde aerius berekening en een opgestelde vormvrije m.e.r.- beoordeling. De aerius berekening is als bijlage bij de toelichting gevoegd. Daarnaast is binnen de (gebieds)bestemming 'Agrarisch met waarden- Landschap' opgenomen dat het hobbymatig houden van dieren is toegestaan.

 

Beeldkwaliteitsplan

Gelijktijdig met het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan voor het erf Achteresweg 4 vastgesteld (zie bekendmaking beleidsregels). Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4” en is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.

Inzage

Het bestemmingsplan inclusief beeldkwaliteitsplan staan vanaf 23 januari 2020 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2018000024-VA01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan vanaf 23 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Op de dag nadat deze periode is afgelopen, treedt het besluit in werking.

Beroepschrift indienen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het ontwerpbestemmingsplan of de andere ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen van 23 tot en met 4 maart 2020 beroep instellen tegen het bestemmingsplan, of tegen een ander bovengenoemd besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen. Bovendien kunnen belanghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijzen hebben ingediend, tegen alle wijzigingen in de definitieve besluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

 

Wilt u een beroepschrift indienen? Stuur dan een brief naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 200019, 2500 EA Den Haag. Die brief is uw beroepschrift. In het beroepschrift moeten in ieder geval uw naam en adres staan, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. In het beroepschrift schrijft u verder waarom u in beroep gaat (de gronden van het beroep). Tot slot moet u het beroepschrift ondertekenen en een kopie van het besluit meesturen.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, kunt u tegelijkertijd ook aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.

Kosten

In beroep gaan en indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Raad van State (tel. 070-4264251).

 

 

Meer weten?

Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen bij Informatie Rijksoverheid (tel. 1400, internet: www.rijksoverheid.nl). Informatie vindt u ook op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Als u vragen heeft over het bestemmingsplan dan kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail bouwenenwonen@wierden.nl).