Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2020, 9516Ruimtelijke plannenBedrijventerrein Enter-Rijssen 2008, 4e herziening

Logo Wierden

 

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 het volgende bestemmingsplan vastgesteld: 'Bedrijventerrein Enter-Rijssen 2008, 4e herziening'.

 

Na de vaststelling van het eerste bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Elsmoat (in 2009) heeft de gemeenteraad van Wierden in 2012, 2016 en 2017 drie herzieningen van het bestemmingsplan vastgesteld voor fase 1 (noordelijk deel).

De ontwikkelaars van fase 2 van het bedrijventerrein (zuidelijk deel) hebben verzocht om de wijzigingen van het bestemmingsplan in fase 1 ook door te voeren in fase 2.

Het gaat om het aanpassen van de maximale kavelgrootte, de rooilijnen op de verbeelding, de mogelijkheid om (indien nodig) een (tussen)weg aan te leggen, een bepaling ten aanzien van buitenopslag en de mogelijkheden voor (volumineuze) detailhandel afstemmen op de regels die hiervoor gelden op de andere bedrijventerreinen in de gemeente Wierden. Daarnaast wordt aan de zuidkant van fase 2 (langs de A1) de weg iets verlegd en wordt de wijzigingsbevoegdheid voor vergroting van de kavelgrootte bij verplaatsing van bestaande bedrijven in de gemeenten Wierden en Rijssen-Holten omgezet in een afwijkingsbevoegdheid. Hierdoor kan de gemeente sneller handelen op de vraag van uitbreiding of verplaatsing van bedrijven binnen de gemeenten Wierden of Rijssen-Holten.

 

Inzage

Het bestemmingsplan staat vanaf 19 februari 2020 op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0189.BP2019000006-VA01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan vanaf 19 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis. Op de dag nadat deze periode is afgelopen, treedt het besluit in werking.

 

Beroepschrift indienen

Het kan zijn dat u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad. Dit kunt u (als belanghebbende) aangeven bij de rechtbank: binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Dit heet ‘beroep aantekenen’. U kunt alleen beroep aantekenen als u op een eerder moment een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan. Het kan ook als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest eerder een zienswijze in te dienen.

 

Wilt u een beroepschrift indienen? Stuur dan een brief naar de:

 

Afdeling bestuursrechtspraak

Raad van State

postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Die brief is uw beroepschrift. In het beroepschrift moeten in ieder geval uw naam en adres staan, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht. In het beroepschrift schrijft u verder waarom u in beroep gaat (de gronden van het beroep). Tot slot moet u het beroepschrift ondertekenen en een kopie van het besluit meesturen.

 

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift indient, kunt u tegelijkertijd ook aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.

 

Kosten

In beroep gaan en indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de Raad van State (tel. 070-4264251)

 

Meer weten?

o Een folder over de beroepsprocedure kunt u aanvragen bij Postbus 51 (tel. 0800-8051, internet: www.postbus51.nl).

o Informatie vindt u ook op de internetsite van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

o Als u vragen heeft over het bestemmingsplan kunt u terecht bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546-580 838 of e-mail bouwenenwonen@wierden.nl).