Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2020, 9195Ruimtelijke plannenGemeente Lansingerland - ontwerpbestemmingsplan en ontwerp Welstandscriteria beeldkwaliteit - Hoekseindseweg 147, Bergschenhoek

Logo Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat met ingang van donderdag 13 februari tot en met woensdag 25 maart 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Hoekseindseweg 147” met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0186-ONTW voor iedereen ter inzage ligt. Tegelijkertijd ligt ook de ontwerpnota “Welstandscriteria beeldkwaliteit Hoekeindseweg 147” voor iedereen ter inzage

Beschrijving bestemmingsplan

Het plangebied ligt aan de Hoekeindseweg nr. 147. Met het bestemmingsplan worden de wenselijke bedrijfsactiviteiten en –bouwwerken die op het perceel plaatsvinden c.q. staan en die niet in het geldende bestemmingsplan passen positief bestemd c.q. mogelijk gemaakt binnen een helder groen-blauw ruimtelijk kader.

De wijzigingen t.o.v. het voorontwerp zijn opgenomen in de ‘Nota inspraak en overleg en staat van wijzigingen bestemmingsplan “Hoekeindseweg 147”’, die als bijlage 3 bij de toelichting is opgenomen.

Beschrijving welstandscriteria

De welstandscriteria geven een toetsingskader voor de Welstand voor de beoogde ontwikkeling van het deel van het perceel Hoekeindseweg 147 met de bedrijfsbestemming. Door de functiewisseling van het gebied van agrarisch-glastuinbouw naar bedrijven en de beoogde beeldkwaliteit zijn de gebiedsgerichte welstandscriteria uit de welstandsnota niet goed bruikbaar. De welstandscriteria worden als aanvulling op de Welstandsnota 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. De welstandscriteria zijn ook opgenomen als bijlage 4 bij de regels van het bestemmingsplan.

Zienswijzen

U kunt de ontwerpplan inzien van 13 februari tot en met woensdag 25 maart 2020:

De ontwerpnota met welstandscriteria zijn via de link in de linkerkolom naast deze publicatie te bekijken. 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van de gemeenteraad, team REB, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0186/03. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 010.