Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2020, 8978Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Parc Zaarderheiken voor de realisatie van natuur en landschap, recreatief medegebruik en een 18 holes golfbaan alsmede een verleende omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap voor het aanleggen van Parc Zaarderheiken in Venlo

Logo Venlo

 

Burgemeester en wethouders van Venlo maken de terinzagelegging bekend van:

 • 1.

  het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Parc Zaarderheiken (identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201817PARCZH-VA01) met bijbehorende stukken voor de realisatie van natuur, landschap, recreatief medegebruik en een 18 holes golfbaan;

 • 2.

  besluit tot verlening van een omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor de activiteiten aanleg en kap voor het aanleggen van Parc Zaarderheiken in Venlo (1413869);

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd. Enkele van de belangrijkste wijzigingen zien op het treffen van maatregelen ter bescherming van het leefgebied van de das en het uitvoeren van nader onderzoek naar de marktbehoefte en haalbaarheid van de golfbaan en het natuurpaviljoen. In de bij het raadsbesluit behorende nota van zienswijzen en de nota van wijzigingen zijn alle wijzigingen opgenomen.

Planbeschrijving

Het plangebied bevindt zich in Greenport Venlo, een uitgestrekt gebied binnen de gemeente Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas. Het plangebied maakt deel uit van Greenport Venlo en grenst aan de Brightlands Campus Greenport Venlo aan de oostzijde en Trade Port Noord aan de westzijde. De zuidgrens wordt gevormd door de A67 en de spoorlijn. Het gebied wordt in het noorden doorkruist door de N295/Greenportlane.

 

Parc Zaarderheiken wordt ingericht als een openbaar toegankelijk landschappelijk park en vormt een belangrijke schakel in het versterken van de natuurkerngebieden en deze met elkaar te verbinden. Binnen het deelgebied ligt de ambitie om ruim 100 hectare nieuwe natuur en landschap te realiseren met een golfbaan en overig recreatief medegebruik. Het totale gebied waarbinnen de golfbaan kan worden gerealiseerd is circa 75 ha groot.

Coördinatieregeling Wro

Burgemeester en wethouders van Venlo hebben op 18 december 2018 op grond van de Coördinatieverordening gemeente Venlo besloten de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren op het (ontwerp)bestemmingsplan Parc Zaarderheiken en de ontwerp)omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap. Hierdoor zijn procedures voor de realisatie van het project gestroomlijnd en zijn de benodigde (ontwerp)besluiten gelijktijdig bekendgemaakt en ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Venlo hebben de coördinatie op zich genomen.

Terinzagelegging

Inzage vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning, alle met bijbehorende stukken, liggen vanaf 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 ter inzage en kunnen als volgt worden geraadpleegd:

 • analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077;

 • de stukken met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning zijn tevens digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.venlo.nl (organisatie en bestuur – publicaties en verslagen – plannen ter inzage). Via de gemeentelijke website www.venlo.nl is tevens een link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar voor het vastgestelde bestemmingsplan;

 • langs elektronische weg zijn de stukken met betrekking tot het vastgestelde bestemmingsplan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl , met het identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201817PARCZH-VA01.

Beroep

Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning

Gedurende de periode van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep instellen.

Voorts kan binnen de beroepstermijn van zes weken beroep worden ingesteld door belanghebbenden voor zover dit beroep betrekking heeft op de wijzigingen die door de gemeenteraad van Venlo bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen ook digitaal via DigiD beroep instellen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het instellen van beroep schort de werking van een besluit niet op.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake het bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake de omgevingsvergunning is ingediend, treedt het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat, in geval van beroep:

 • beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen

 • gronden zijn ingediend;

 • beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet kunnen worden aangevuld.

 

 

Venlo, 12 februari 2020