Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2020, 8763VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT VOOR HET AANWIJZEN VAN 2 PARKEERPLAATSEN VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN OP DE JACOBA VAN BEIERENLAAN TER HOOGTE VAN PERCEELNUMMER 138 TE LEIDERDORP

Logo Leiderdorp

Z/20/094518/183804

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Namens deze, de beleidsmedewerke verkeer.

Inleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp neemt een verkeersbesluit voor het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. Aanleiding is een aanvraag op de Jacoba van Beierenlaan in Leiderdorp ter hoogte van perceelnummer 34 een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te realiseren. Deze aanvraag is getoetst aan de criteria zoals omschreven in de beleidsregels en hieruit is gebleken dat de aanvraag aan deze criteria voldoet. Om ervoor te zorgen dat het laadpunt gebruikt kan worden voor het opladen van elektrische voertuigen, is de gemeente voornemens om bebording te plaatsen die aangeeft dat de nabijgelegen parkeerplaats alleen gebruikt mag worden voor het opladen van elektrische voertuigen.

Overweging:

De aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland neemt toe, wat resluteert in een toenemende vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. Binnen de gemeente Leiderdorp worden aanvragen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigengetoetst aan de beleidsregels die op 10 december 2017 zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp. Deze beleidsregels hebben tot doel om de oplaadpunten op weloverwogen locaties te plaatsen. De belangrijkste hiervan zijn:

- het oplaadpunt staat niet direct voor een woning (Wanneer aan een woonstraat slechts aan één zijde woningen staan is het mogelijk om aan de andere zijde van de woonstraat (de zijde waar geen woningen staan) een oplaadpaal te plaatsen.)

- de locatie is goed vindbaar en zichtbaar;

- het is aannemelijk dat het treffende laadpunt door meerdere gebruikers gedeeld kan worden (iedereen met een elektrische auto mag er gebruik van maken, het oplaadpunt in kwestie is en blijft immers een openbare voorziening);

- het oplaadpunt wordt gerealiseerd bij een betaand parkeervak/ bestaande parkeervakken;

- de oplaadpaal en/ of andere oplaadinfrastructuur kan worden voorzien van twee of meer aansluitpunten en kunnen - eventueel op termijn - twee of meer parkeerplaatsen worden bediend;

- dat het instellen van deze maatregel niet zal leiden tot significant hogere parkeerdruk in de directe omgeving an het oplaadpunt, aangezien de bestuurder(s) die van de oplaadpunten gebruik gaan maken in de huidige situatie reeds in (de omgeving van) de betreffende straat parkeren;

Wettelijke grondsla g

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

Bevoegdheid

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

BESLUIT

1. Twee parkeerplaatsen bij de laadpaal aan de Jacoba van Beierenlaan ter hoogte van perceelnummer 138 aan te wijzen als parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische voertuigen, conform bijgaande tekening;

2. Deze verkeersmaatregel kenbaar te maken aan de weggebruiker door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voorzien van een onderbord met daarop de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’ alsmede onderbord OB504 – pijlen schuin links/rechts wijzend;

3. Om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad;

4. Om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp 30 januari 2020

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,

Namens deze,

W. van der Burg

Allround medewerker beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.