Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2020, 8645Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan Dijklint Papendrecht

Logo Papendrecht

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het historische dijklint, dat loopt van Noordhoek 128 in het westen tot Matena 2 in het oosten.

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele en uniforme regeling voor het gehele dijklint. Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Dit betekent dat de situatie is vastgelegd, zoals deze nu bestaat dan wel mogelijk is op basis van verleende omgevingsvergunningen.

Over het voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid, Bro kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. In deze fase vindt inspraak plaats in het kader van de gemeentelijke Inspraakverordening en worden reacties gevraagd van de relevante overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1. Bro).

Na de verwerking van de reacties uit inspraak en vooroverleg volgt de tervisieligging van het ontwerpbestemmingsplan. De bekendmaking daarvan zal plaatsvinden op de gemeentepagina van het Papendrechts Nieuwsblad, op www.papendrecht.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen', in het Gemeenteblad en in de Staatscourant.

 

Papendrecht 12 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

R. van Netten A.J. Moerkerke