Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2020, 8619Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Geraniumstraat-Zilverschoon te Made”

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2020 het bestemmingsplan “Geraniumstraat-Zilverschoon te Made “ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 14 februari 2020 ter visie.

Het plan voorziet in woningbouw op de percelen gelegen tussen de Geraniumstraat aan de westkant, de Zilverschoon aan de noordkant en de Klaproos, Akkermunt en Korenbloem. Het bouwplan bestaat uit 36 woningen in verschillende woningtypologieën. In het plan zijn 8 vrijstaande woningen, 12 twee-onder-eenkapwoningen en 16 rijwoningen opgenomen. Een kwart van de woningen wordt huurwoning. Het stedenbouwkundig plan sluit aan op de bestaande straten.

Wijzigingen bestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerp is een aangepast stikstofdepositie-onderzoek toegevoegd. Deze toevoeging heeft geen juridische consequenties voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden in het plan.

Aan de noordzijde van het plangebied is de verbeelding aangepast. Een gedeelte van de bestemming “Groen” is gewijzigd in de bestemming “Wonen” ten behoeve van een oprit van de bestaande woning Zilverschoon 5.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 14 februari 2020 gedurende 6 weken (en dus tot en met donderdag 26 maart 2020) tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719. 1bp18gerzilver-vg01.

Instellen beroep

Tegen het besluit kan door een belanghebbende schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt beroep instellen als:

1. u naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;

2. u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

3. u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

Voor meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer P. Kieboom, telefonisch te bereiken onder nummer 140162.

 

Made 13 februari 2020