Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2020, 8419Ruimtelijke plannenOngewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Zandstraat 79 te Made”

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat de gemeenteraad op 30 januari 2020 het bestemmingsplan “Zandstraat 79 te Made“ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 14 februari 2020 gedurende 6 weken ter visie.

Het plan voorziet in de bouw van 6 woningen en de aanleg van een trottoir aan de Zandstraat in Made. De bestaande woning Zandstraat 79 wordt afgebroken.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 14 februari 2020 gedurende 6 weken (en dus tot en met donderdag 26 maart 2020) tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer NL.IMRO.1719.1bp19Zandstr79-vg01.

Instellen beroep

Tegen het besluit kan door een belanghebbende schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt beroep instellen als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen.

Voor meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer P. Kieboom, telefonisch te bereiken onder nummer 140162

Made 13 februari 2020