Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 8112OverigOntwerpbesluit tot vaststelling van de veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat een zij voornemens zijn een veiligheidscontour op grond van artikel 14 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vast te stellen. Deze contour komt te liggen rondom het Zeehaven en industrieterrein Moerdijk en valt grotendeels samen met het plangebied van het bestemmingsplan Zeehaven en industrieterrein Moerdijk dat op 18 januari 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het gebied rondom het Plaza en de westelijke groenzone bij het ruitersportcentrum vallen buiten de veiligheidscontour.

Met het vaststellen van deze contour wordt aan zowel risicovolle inrichtingen als (bestaande) kwetsbare objecten meer rechtszekerheid geboden.

 

Procedure

Iedereen kan vanaf 13 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit Veiligheidscontour Zeehaven Moerdijk”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Voor meer informatie over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw de Kuijper van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0168.