Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetStaatscourant 2020, 7468Ruimtelijke plannenOngewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Stakenbergweg 105 Elspeet

Logo Nunspeet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 27 januari 2020 het wijzigingsplan Stakenbergweg 105 ongewijzigd hebben vastgesteld.

Dit wijzigingsplan beoogt te voorzien in de binnenplanse wijziging van een bouwvlak voor een bedrijfswoning.

U kunt met ingang van 5 februari 2020 het vastgestelde wijzigingsplan inzien in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het wijzigingsplan is ook te raadplegen via nunspeet.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.WI01024-vg01)

Bij de vaststelling van dit wijzigingsplan zijn ten opzichte van het ontwerp geen wijzigingen in de toelichting van het plan doorgevoerd.

Met ingang van donderdag 6 februari 2020 kan gedurende zes weken tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend, dan wel door een belanghebbende aan wie niet verweten kan worden dat hij/zij niet tijdig een zienswijze ingediend heeft. Tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door het college van burgemeester en wethouders zijn aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11.