Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenStaatscourant 2020, 7182Ruimtelijke plannenGemeente Tubbergen - Vastgesteld bestemmingsplan “Kloosteresweg 1 Tubbergen” en beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood” Gemeenteblad en Staatscourant

Logo Tubbergen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 januari 2020 heeft vastgesteld:

Het bestemmingsplan “Kloosteresweg 1 Tubbergen”.

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een rood voor rood project uit te voeren op het perceel Kloosteresweg 1 te Tubbergen. Op het perceel wordt 1.250m² bebouwing gesloopt, waarvan 1.007m² als landschap ontsierend is aangemerkt, en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor kan ter compensatie één extra woning gebouwd worden.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 5 februari 2020 tot en met 18 maart 2020 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIBPKLOOSTERESWG1-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Beroep

Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het

verzoek is beslist.

 

 

Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat gelijktijdig door de raad is vastgesteld:

Het beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”.

Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.

Ter inzage

Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Ook is het beeldkwaliteitsplan te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Waarom een beeldkwaliteitsplan?

In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuw te bouwen woning op deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Prins van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd