Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2020, 7172Overige mededelingen aan het wegverkeerBESLUIT VASTSTELLING BEBOUWDE KOMGRENS WEGENWET

Logo Utrecht

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 14 januari 2020, afdeling Wegen, nr. 81FBE7A9, tot vaststelling van de grens bebouwde kom Wegenwet van de gemeente Stichtse Vecht ingevolge artikel 27, lid 2 van de Wegenwet.

 

Door de gemeente Stichtse Vecht is in de kern Vreeland de woningbouwlocatie Vecht en Veld gerealiseerd. In 2013 is reeds gestart met de uitvoering van het woningbouwproject Vecht en Veld. Op deze locatie is een aantal woningen gerealiseerd. De komende periode worden daar meer vrijstaande woningen aan toegevoegd. In 2016 is gestart met de uitvoering van het woningbouwproject Vierde Kwadrant. Hier zijn 70 woningen gerealiseerd, waarvan de laatste dit jaar is opgeleverd. Om onbekende reden zijn deze uitbreidingen niet binnen de bebouwde komgrens van de Wegenwet gelegd. De beide woningbouwprojecten vallen binnen de stedelijke rode contour.

De Wegenwet bepaalt in artikel 27 lid 2, dat de provincie de wegenlegger vaststelt. Het college van B en W van de gemeente Stichtse Vecht heeft de voorgestelde aanpassing van de grens bebouwde kom in de zin van de Wegenwet geaccordeerd. In een commentaarnota namens GS zijn beleidsafwegingen gemaakt over het voorstel van het college van B en W van de gemeente Stichtse Vecht om op de volgende punten de bebouwde komgrens te wijzigen. De wijziging van de grenzen van de bebouwde kom Wegenwet betreft die van de kernen Vreeland: Uitbreidingsplan Vecht en veld dient binnen de bebouwde kom te worden gelegd en Kockengen: Het Vierde Kwadrant en met name de woningen aan de straten Wilgenroos en Watermunt.

 

Besluit

In verband met het vorenstaande, gelet op artikel 27, lid 2, van de Wegenwet, besluiten wij de grens van de bebouwde kom Wegenwet van de gemeente Stichtse Vecht vast te stellen zoals deze is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten “bbk Kockengen d.d. 14-01-2020.pdf” en “bbk Vreeland d.d. 14-01-2020.pdf” van 14 januari 2020 betreffende de kernen Kockengen en Vreeland en de volgende besluiten voor de betreffende kernen Vreeland en Nigtevecht gedeeltelijk in te trekken;

- vaststelling bebouwde komgrens Wegenwet van de gemeente Stichtse Vecht met nummer 2004WVV001075i van 31 augustus 2004 betreffende het gedeelte Kockengen.

- vaststelling bebouwde komgrens Wegenwet van de gemeente Stichtse Vecht met nummer 1476WV/1501 van 19 november 1985 betreffende het gedeelte Vreeland.

- een afschrift van dit besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht;

 

Dit besluit ligt met bijbehorende tekening vanaf publicatie gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302582949. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl.

Tevens hebben wij dit besluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen. Digitaal gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar. Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.