Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinStaatscourant 2020, 69587Verkeersbesluiten2020VBST05 - Opheffen lengtebeperking Kerkstraat Meers

Logo Stein

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein

Gelet op:

- het Mandaatbesluit vastgesteld 29 juni 2018 waarin mandaat is verstrekt om namens hen verkeersbesluiten te nemen;

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Overwegende:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; - het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu bedoeld in de Wet milieubeheer;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Dat ter nadere onderbouwing wordt overwogen:

- dat in 2019 samen met de inwoners van de kern Meers, middels een interactief proces, het verkeersarrangement 2019 is doorlopen en afgerond;

- dat een van de korte termijn maatregelen, in dit verkeersarrangement 2019, betreft verbeteren van de route voor vrachtverkeer door de kern Meers;

- dat de route via de Kerkstraat voor vrachtwagens de meest logische en de best bereikbare route is;

- dat het hinkend parkeren in de Kerkstraat wordt gehandhaafd;

- dat middels dit handhaven van het hinkend parkeren er meer vrije ruimte is op de rijbaan;

- dat door het opheffen van de lengtebeperking in de Kerkstraat, het vrachtverkeer de omliggende straten ontlast;

- dat de wegen in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Stein;

- dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gevoerd met de Regiopolitie Limburg Zuid, Basiseenheid Stein;

- dat het nemen van dit definitieve besluit elektronisch zal worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl .

Besluiten:

 • 1.

  het verwijderen van de lengtebeperking in de Kerkstraat te Meers, dit middels het verwijderen van de borden C17 (10m), van het RVV 1990.

Stein, 28-12-2020,

Burgemeester en wethouders van Stein,

Krachtens ondermandaat,

Namens deze,

Vakspecialist B Openbare Ruimte afdeling Maatschappij, Ruimte en Ontwikkeling

Ing. D.L.J. Veugelers

Rechtsmiddelen:

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden - ingevolge de Algemene wet bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Stein.

Dit bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Tegelijk met het maken van bezwaar, zoals hierboven vermeld, kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040AZ Roermond, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.