Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2020, 69568Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Purmerland 14 - 2020’

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2020 het bestemmingsplan ‘Purmerland 14 - 2020’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan biedt een planologische regeling voor de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel Purmerland 14 in Weidevenne. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan (ID-code: NL.IMRO.0439.BPPURMERLAND142020-va01) ligt met ingang van maandag 4 januari t/m maandag 15 februari 2021 ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk de papieren stukken te bekijken op het stadhuis van de gemeente Purmerend. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor contact opnemen met het team Ontwikkeling per e-mail (CT.Bernaards@purmerend.nl (o.v.v. ‘Purmerland 14 - 2020’) of telefonisch via mevrouw C.T. Bernaards (0299-452452). De stukken worden u dan toegezonden.

Reactiemogelijkheid

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen de ontwerpbesluiten naar voren te brengen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.