Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 6940VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Kazernestraat te Willemstad

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat voor de een aanvrager in de Kazernestraat te Willemstad een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is aangewezen, ten behoeve van het voertuig met kenteken KR-368-V;

 • 2.

  dat de gehandicaptenparkeerplaats door privé-omstandigheden niet meer noodzakelijk is, waardoor het genomen besluit kan worden ingetrokken en de gehandicaptenparkeerplaats kan worden opgeheven;

 

Besluiten

 • 1.

  door verwijdering van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken KR-368-V, de op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Kazernestraat te Willemstad op te heffen.

Zevenbergen 04 februari 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamhoofd team Infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.