Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2020, 68791Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan "Veegplan Buitengebied" in Hardinxveld-Giessendam

Logo Hardinxveld-Giessendam

De gemeenteraad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 26 november 2020 het bestemmingsplan “Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied” heeft vastgesteld.

Toelichting

Het college stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het plangebied 'Veegplan Buitengebied'. In 2012 zijn de bestemmingsplannen Buitengebied West, Buitengebied Oost, Giessenzoom-Parallelweg en Betuweroute geconsolideerd tot één bestemmingsplan, het Bestemmingsplan Buitengebied. in 2017 is besloten om het plan te updaten door middel van een veegplan procedure. De veegplan procedure is een reguliere bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze procedure worden fouten en onduidelijkheden in de regels en verbeelding van het plan hersteld en gewijzigd. Daarnaast worden omgevingsvergunningen verwerkt en worden beleidsmatige wijzigingen doorgevoerd.

Ligging plangebied

Het plangebied omvat het gehele Buitengebied van Hardinxveld-Giessendam met uitzondering van bestemmingplan T' Oog en het beoogd gebied, zoals beschreven in de structuurkaart, voor de woningbouwontwikkeling in 'T Oog.

Zienswijzen

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpplan gewijzigd vastgesteld. Dit naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Verder is bij de verwerking van de ingediende zienswijzen ambtelijk geconstateerd dat het ontwerpbestemmingsplan op een aantal punten aanpassing behoeft. De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht zijn vermeld in de Zienswijzennota, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.

Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage tot en met 29 februari 2020

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 30 december 2020 tot en met woensdag 9 februari 2020 bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam, voor een ieder ter inzage. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. In verband met de corona crisis kan het zijn dat het gemeentehuis gesloten is. Kijk voor actuele openingstijden op de gemeentelijke website.

Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0523.BP2020VEEGPLHGBUI-VG01

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de ter inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd.

Hardinxveld-Giessendam, 29 december 2020

Beleidsmedewerk RO, Gemeente Haridnxveld-Giessendam

Namens deze:

K. deJong