Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2020, 68695Verkeersbesluiten2020-12-21 Vleuten-De Meern, Elektrische oplaadpalen, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

 

Kenmerk: 8054425

 

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

 

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

 

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

 

dat

met deze verkeersmaatregel een doelmatig of zuinig energiegebruik bevorderd wordt (art. 2 lid 3a Wegenverkeerswet);

 

dat

met het actieplan Schoon Vervoer (2015-2020) en het strategisch plan laadinfrastructuur “Utrecht laadt op voor 2030” zet Utrecht o.a. in op een verdere uitbreiding van de openbare oplaadinfrastructuur en het stimuleren van een efficiënter gebruik van het laadnetwerk;

 

dat

er per wijk in Utrecht een locatieplan voor openbare laadpalen opgesteld wordt. Het locatieplan zorgt voor voldoende openbare laadpalen voor rijders die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen opladen;

 

dat

de locaties van de laadpalen moeten voldoen aan criteria die opgesteld zijn in de ”Plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur”;

 

dat

na het opstellen van het locatieplan er een informatiebijeenkomst geweest is waar een toelichting is gegeven op het voorgenomen plan. Vervolgens is gedurende een periode van twee weken de gelegenheid geboden om te reageren. De ontvangen reacties zijn meegenomen in de uitwerking van het definitieve locatieplan;

 

dat

de openbare laadpalen op onderstaande genoemde locaties niet in één keer geplaatst worden. Pas op het moment dat de bestaande openbare laadpalen overbezet zijn, wordt een laadpaal bijgeplaatst op een locatie uit het vastgestelde locatieplan. De verwachting is dat we met dit locatieplan tot 2025 voldoende locaties hebben vastgelegd. In Utrecht wordt uiteindelijk ongeveer 2,5% van het totaal aantal parkeerplekken gereserveerd voor het laden van elektrische auto’s. Of en wanneer deze locaties een laadpaal krijgen, hangt af van de groei van het aantal elektrische voertuigen de komende jaren.

 

dat

er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig geladen kunnen worden;

 

dat

er per elektrische oplaadpaal twee parkeerplaatsen benodigd zijn zodat de elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden;

 

dat

met het stimuleren van elektrisch (schoon) vervoer de leefbaarheid, bereikbaarheid en luchtkwaliteit verbeterd wordt;

 

dat

door het plaatsen van de laadpaal voor elektrische auto’s er een verschuiving optreedt in de beschikbaarheid van het type parkeerplaats. Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd;

 

dat

er overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie over de hierna te noemen verkeersmaatregelen en hij akkoord is met deze verkeersmaatregel;

 

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Besluiten:

met ingang van 24 december 2020 in de hierna volgende locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen

 

Vleuten - de Meern

 

 

Vleuten

Mesdaglaan, (ter hoogte van huisnummer 2); wegvak: tussen Rembrandtlaan en Mesdaglaan, twee plekken

Loswal, (ter hoogte van huisnummer 22); wegvak: tussen Loswal en Camphuysenstraat, twee plekken

 

Vleuterweide -west

Waterbieslaan, (ter hoogte van huisnummer 102); wegvak: tussen Veldruskade en Waterbieslaan, twee plekken

 

Vleuterweide -noord/oost/centrum

Kaapse Bossenhof; (ter hoogte achterzijde perceel Remmerstein 7 en 9); wegvak: tussen Kaapse Bossen en Remmerstein, vier plekken

 

Vleuterweide -zuid

Zomertuinplaats;(ter hoogte achterzijde perceel Lentetuinlaan 13); wegvak: tussen Zomertuinlaan en Lentetuinlaan, twee plekken

 

Veldhuizen

Angstel; (ter hoogte van de zijkant van perceel Korne 1 en Tjonger 2); wegvak: tussen Korne en Tjonger, vier plekken

Zijpenberg, (ter hoogte van huisnummer 35); wegvak: tussen De Milan Viscontilaan en St-Pietersberg, twee plekken

 

De Meern-noord

Pratumplaats, ter hoogte van huisnummer 1; wegvak: tussen Vlindersingel en Langerakbaan, vier plekken

Kralingseboslaan, (ter hoogte van huisnummer 14); wegvak: tussen Emmikkerboslaan en Emmikkerboslaan, vier plekken

 

De Meern-zuid

Renesselaan, (ter hoogte van huisnummer 45); wegvak: tussen Lichtenberglaan en Mauritslaan, twee plekken

 

 

Vaststellen: aantal parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen (E4), volgens bijlage I van het RVV 1990 met onderbord "Opladen elektrische voertuigen" alsmede met onderbord OB504

 

 

Utrecht, 21 december 2020

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

 

G. Jansen

Manager Stedenbouw en Mobiliteit

Ontwikkelorganisatie Ruimte

 

Deze beslissing is digitaal tot stand gekomen en is om die reden niet ondertekend. In een formele en beveiligde omgeving is vastgelegd dat de beslissingsbevoegde akkoord is met de inhoud van dit document en de bekendmaking daarvan.

 

 

 

Gepubliceerd op 23 december2020 in de Staatscourant.

 

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Stedenbouw en Mobiliteit, Team Verkeersmaatregelen, telefoon 06-42 239 579 of per mail: verkeersmaatregelen@utrecht.nl

 

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. Gedurende de Coronacrisis is het toegestaan om uw bezwaar ook per e-mail in te sturen. U kunt uw bezwaar sturen naar: juridischezaken@utrecht.nl

 

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

 

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt gedurende de Coronacrisis bezwaarschriften ingediend per e-mail ook in behandeling.

 

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.