Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2020, 68681OverigGecoördineerde projectprocedure PpWw Dijkversterking IJsseldijk Apeldoorns Kanaal

Logo Gelderland

 

Bekendmaking van het besluit van 16 december 2020 - zaaknummer 2020-333444

 

Ontwerp projectplan Waterwet en ontwerpbesluiten Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken het volgende bekend:

 

Het project

De primaire waterkering van de IJssel tussen Wapenveld en Hattem (dijkring 52) is gelegen langs het Apeldoorns kanaal. Dit deel van de IJssel-waterkering beschermt het gebied ten westen van het Apeldoorns kanaal tussen Wapenveld en Hattem tegen overstromingen vanuit de IJssel. Deze waterkering voldoet niet meer aan de landelijk geldende veiligheidseisen en dient daarom te worden verbeterd. De dijkverbetering is opgenomen in het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma en dient uiterlijk in 2022 te zijn uitgevoerd. Waterschap Vallei en Veluwe stelt ten behoeve van dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal een projectplan Waterwet op.

 

Gecoördineerde projectprocedure projectplan Waterwet

Op dit projectplan Waterwet is de gecoördineerde projectprocedure van toepassing waarbij alle benodigde ontwerpbesluiten gelijktijdig worden gepubliceerd en ter inzage gelegd. Volgens de Waterwet is het college van Gedeputeerde Staten aangewezen als coördinerend bevoegd gezag voor de projectplan Waterwet procedure. De provincie Gelderland regelt als coördinerend bevoegd gezag de publicatie van de ontwerpbesluiten.

 

Vastgestelde ontwerpbesluiten

Voor de realisatie van deze dijkverbetering zijn ook een aantal vergunningen nodig. De volgende ontwerpbesluiten met bijlagen liggen daarvoor vanaf 4 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage:

 • 1.

  Ontwerp Projectplan Waterwet Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal van Waterschap Vallei en Veluwe;

 • 2.

  Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal;

 • 3.

  M.e.r.-beoordelingsbesluit Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;

 • 4.

  Ontwerpbesluit – vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) van provincie Gelderland;

 • 5.

  Ontwerpbesluit – ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) van de provincie Gelderland;

 • 6.

  Ontwerpbesluit – Omgevingsvergunning ‘bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ van de gemeente Hattem;

 • 7.

  Ontwerpbesluit – omgevingsvergunning bouwen van de gemeente Heerde.

 

Voor dit project is een m.e.r beoordeling uitgevoerd. Het bevoegd gezag heeft besloten dat een MER niet vereist is.

 

Hoe, waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

Van 4 januari 2020 t/m 15 februari 2021 wordt het ontwerp projectplan Waterwet met de hier voorgenoemde bijbehorende ontwerpstukken voor iedereen ter inzage gelegd. Deze stukken zijn beschikbaar via de volgende website: www.coordinatiegelderland.nl

 

Dat betekent dus dat u het projectplan thuis op uw eigen computer of laptop kunt bekijken.

 

Instantie

Locatie

Aanmelden bij

Actuele informatie toegankelijkheid locaties als gevolg van maatregelen Covid-19

Provincie Gelderland

Huis der Provincie

Markt 11, Arnhem

Balie Huis der Provincie

www.gelderland.nl

Gemeente Hattem

Gemeentehuis

Markt 1, Hattem

Op afspraak via www.hattem.nl/afspraak of 038 443 16 16

www.hattem.nl

Gemeente Heerde

Gemeentehuis

Eperweg 5, Heerde

Op afspraak bij dhr. C. Niemeijer, tel. 0578 699 494, per mail: gemeente@heerde.nl

www.heerde.nl

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschapskantoor

Steenbokstraat 10, Apeldoorns

Op afspraak bij mevr. L. Dam, tel. 06-12617928,

per mail: LDam@vallei-veluwe.nl

www.vallei-veluwe.nl

 

 

De mogelijkheid om de stukken fysiek in te zien zijn mede afhankelijk van de coronamaatregelen van het kabinet op dat moment. Ga voor de meest actuele informatie naar de website van de instantie waar u de ontwerpbesluiten zou willen inzien.

 

Vragen?

Heeft u na het lezen van het ontwerp Projectplan Waterwet en/of de vergunningen behoefte aan een inhoudelijke toelichting? Dan kunnen wij u meer informatie of uitleg geven. Dit kan helaas niet in een fysieke vorm door de huidige corona-maatregelen. Dit kan wel telefonisch of door middel van beeldbellen via Teams of Zoom. Wij staan u dan graag te woord om uw vragen te beantwoorden. Daarbij willen wij vermelden dat dit gesprek niet bedoeld is om uw zienswijze kenbaar te maken. Dat kan alleen formeel door een zienswijze in te dienen bij de provincie Gelderland (zie hieronder hoe u een zienswijze kunt indienen).

 

Van 6 januari tot en met 12 februari 2021 is er op woensdagmiddag en vrijdagochtend de gelegenheid om u te woord te staan. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen met 088 348 38 34 of een e-mail te sturen aan matthijs.logtenberg@rhdhv.com. Wij plannen u dan in voor een tijdstip.

 

Voor vragen over de gecoördineerde procedure kunt u terecht bij de provincie Gelderland, dhr. J. Bosch, coördinator procedures, tel. 026 359 99 99.

 

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Heeft u het plan gelezen, en bent u het niet eens met (een onderdeel van) het projectplan of de ontwerpbesluiten? Dan kunt u dit kenbaar maken door gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen bij de provincie Gelderland. Voor een goede beantwoording vragen wij u om één onderwerp per alinea te behandelen.

 

U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van ‘Projectplan Waterwet dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal, zaaknummer 2020-010192’ richten aan:

• Per e-mail: post@gelderland.nl

• Per brief: Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem

 

Mondeling

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, tel. 026 359 99 99. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instanties die de zienswijzen betrekken bij de definitieve besluitvorming. Uw ingediende zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve projectplan, bestemmingsplan of beschikking op vergunning(en). Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via de Nota van Antwoord.

 

Besluit en beroep

Als het projectplan definitief is vastgesteld door het waterschap en vervolgens goedgekeurd door de provincie, wordt dit door de provincie bekendgemaakt. Het goedkeuringsbesluit, het projectplan en de definitieve besluiten liggen vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep.

 

Mocht uw zienswijze zijn afgewezen en bent u het hiermee niet eens dan kunt u tegen het goedkeuringsbesluit en/of de overige besluiten in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Op de gecoördineerde projectprocedure van het projectplan Waterwet is de Crisis en Herstelwet van toepassing. Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan later tegen de definitieve besluiten(en) rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Zaaknummer 2020-010192

Gedeputeerde Staten van Gelderland