Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2020, 68654VergunningenVaststelling bestemmingsplan ‘Achterpad 7, Rijpwetering’ gecoördineerd met de omgevingsvergunning voor de bouw van twee woningen aan het Achterpad 3 en 5 te Rijpwetering (W20170238)

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 14 december 2020 het bestemmingsplan ‘Achterpad 7, Rijpwetering’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Ook maken zij bekend dat op 16 december 2020 de omgevingsvergunning met de activiteit bouwen is verleend voor het realiseren van twee woningen aan het Achterpad 3 en 5 te Rijpwetering.

Locatie en projectinhoud

Het plan heeft betrekking op het perceel Achterpad 7 te Rijpwetering. Deze gronden staan kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie D en nummers 3159 (gedeeltelijk) en 3390. De ontwikkeling betreft het realiseren van zes woningen, nadat de huidige bebouwing op Achterpad 7 en de schuur ten westen van Pastoor van der Plaatstraat 6/8 is gesloopt.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben van 8 oktober t/m 18 november 2020 als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning liggen van donderdag 24 december 2020 t/m woensdag 3 februari 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kunnen gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPACHTERPAD7-VAS1.

Instellen van beroep (bestemmingsplan)

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 5 februari 2021, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Instellen van beroep (omgevingsvergunning)

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank ’s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking op vrijdag 5 februari 2021, tenzij er voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel. 071-3327272 of e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.