Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2020, 68608VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – Diverse verkeersmaatregelen Aarle, Best

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Best,

 

Gelet op

De bepalingen in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een Waterschap;

 

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering/Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

 

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de wegenverkeerswet 1994 maatregelen op of aan de weg die leiden tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Is het gewenst om

Voor de inrichting van de nieuwe woonwijk Aarle de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

 • Het realiseren van een nieuwe wegenstructuur binnen Aarle;

 • Op deze wegenstructuur een zonale snelheidsregime in te stellen van 30 km/uur

 • Het realiseren van een nieuw tweezijdig fietspad naast de St Antoniusweg en over de rotonde Ringweg;

 • Een voetgangersoversteekplaats in te stellen op 2 aantakkingen van de rotonde met de Ringweg

 • Het verwijderen van het bestaande bromfietspad aan de St Antoniusweg;

 • Het kruispunt tussen de St Antoniusweg en de Zessprong uit te voeren als voorrangskruispunt;

 • De bromfietsers binnen de bebouwde kom over de Ringweg te laten rijden.

Motivering

Toegangsweg Aarle en snelheidsregime

De nieuwe woonwijk Aarle wordt momenteel gebouwd. Om de bewoners en ander verkeer toegang te geven tot de wijk, wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd. Omdat het een weg binnen een woonwijk betreft past hier volgens de landelijke richtlijnen een snelheidsregime van 30km/uur bij. Deze wordt zonaal toegepast, zoals dat in woonwijken gebruikelijk is.

 

Nieuwe fietspaden

Met de nieuwe woonwijk is er ook behoefte aan een nieuwe fietsstructuur om fietsers een veilige route te geven naar andere wijken en voorzieningen. Het nieuwe fietspad betreft een tweerichtingen fietspad van 3,50 meter breed. Dit sluit aan bij de landelijke richtlijnen van het CROW. Het nieuwe fietspad komt te liggen aan de noordzijde van de St Antoniusweg. Het fietspad wordt doorgezet over de rotonde met de Ringweg.

 

Verwijderen bestaand brom fietspad

Door de aanleg van de nieuwe fietsstructuur aan de noordzijde van de St Antoniusweg is de oude bromfietsstructuur aan de zuidzijde niet langer noodzakelijk en wordt hiermee ook opgeheven. De bromfietsers dienen binnen de bebouwde kom over de rijbaan te rijden.

 

Aanleggen Voetgangersoversteekplaats

Om ook de voetgangers een veilige verbinding te geven vanuit de wijk naar andere wijken en voorzieningen wordt er een nieuw voetpad aangelegd aan de St Antoniusweg naast het fietspad. Op de Rotonde worden op 2 takken een voetgangersoversteekplaats gerealiseerd om de looproute en veilige oversteek te geven en hierbij aan te sluiten bij een uniforme inrichting van de rotondes die op de Ringweg gelegen zijn.

 

Voorrangskruispunten

Volgens de landelijke richtlijnen van het CROW dient een kruispunt tussen twee 50 km/uur wegen te worden geregeld door een voorrangssituatie. Dit in verband met de veiligheid van de weggebruikers. Om een verkeersveilige kruispunt te realiseren, wordt het kruispunt tussen de St Antoniusweg en de Zessprong uitgevoerd als voorrangskruispunt.

 

Ook de verderop gelegen fietsoversteek over de St Antoniusweg wordt uitgevoerd als voorrangskruispunt waarbij de fietsers voorrang dienen te verlenen.

 

Bromfietsen op de rijbaan

Om aan te sluiten bij de landelijke richtlijnen laten we de bromfietsen vanaf de rotonde Ringweg-Broekstraat op de rijbaan rijden. Dit betreffen wegen binnen de bebouwde kom waar dit is toegestaan. Voor de wegen buiten de bebouwde kom dienen de bromfietsers over de daarvoor bestemde bromfietspaden te rijden.

Belangenafweging

Met de aanleg van de nieuwe wegenstructuur en de nieuwe fietspaden (incl. oversteken) wordt de verkeersveiligheid verbetert en de weggebruikers en passagiers beschermd.

 

Ook met de aanleg van de voetgangersoversteekplaatsen en het instellen van de voorrangskruispunten wordt de veiligheid op de weg beter en de weggebruikers en passagiers beschermd.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Het aanleggen van een nieuwe toegangsweg naar de nieuwe woonwijk Aarle;

 • 2.

  Het instellen van een zonaal snelheidsregime op deze nieuwe toegangsweg door het plaatsen van verkeersborden A01 30 (zb) en A01 30 (ze) uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 3.

  Het aanleggen van een nieuwe vrijliggende fietsstructuur en trottoir op de St Antoniusweg en over de rotonde met de Ringweg;

 • 4.

  De fietspaden aan te geven met verkeersborden G11 en G12 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 5.

  De fietsoversteek over de Rotonde met de Ringweg in de voorrang uit te voeren door het plaatsen van verkeersborden B06 en bijbehorende haaientanden uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 6.

  Voetgangersoversteekplaatsen te realiseren bij de oversteken over de rotonde met de Ringweg door het plaatsen van verkeersborden L02 en witte zebramarkering uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 7.

  Het verwijderen van de bestaande bromfietspaden op de St Antoniusweg incl. het verwijderen van verkeersborden G12a;

 • 8.

  Twee voorrangskruispunten in te stellen op de St Antoniusweg door het plaatsen van verkeersbord B06, B05 en B04 incl. bijbehorende haaientanden uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 9.

  Het instellen van een fietspad op de zuidelijke tak van de rotonde Ringweg-Broekstraat door het plaatsen van verkeersbord G11 en het verwijderen van verkeersbord G12a uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 10.

  Het instellen van een bromfietspad op de noordelijke tak van de rotonde Ringweg-Broekstraat door het plaatsen van verkeersbord G12a uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 11.

  Het instellen van een fietspad aan de westzijde van de Ringweg tussen de Zessprong en Oirschotseweg door het plaatsen van verkeersbord G11 en het verwijderen van verkeersbord G12a uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 12.

  Het opheffen van het bromfietsverbod op de Ringweg door het verwijderen van verkeersbord C15 uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 13.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 14.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 15.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

 

 

Bezwaar

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

 

Bij onverwijlde spoed, heeft u de mogelijkheid om een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen. Dit kunt u doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch bij de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Let u erop dat u voor een voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd bent.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaardes.

 

 

21-12-2020

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Verkeerskundige gemeente Best