Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2020, 68600Verkeersbesluitenverkeersbesluit – instellen parkeerverbod diverse locaties, Best

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Best,

 

Gelet op

De bepalingen in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een Waterschap;

 

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering/Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Op de volgende locaties een parkeerverbod in te stellen:

 • De Rijn t.h.v. het kruispunt met de Maas;

 • Meester C. Goselingstraat t.h.v. het kruispunt met de Gerrit vd Veenstraat;

 • Van Kinsbergenstraat t.h.v. huisnummer 11

 

Motivering

Op de Rijn is het gewenst om een parkeerverbod in te stellen aan de noordzijde van de weg. Hier mogen vrachtwagens parkeren. Het kruispunt met de Maas is door een schutting en het groen onoverzichtelijk. Verkeer dat vanaf de Maas de Rijn wil inrijden kan de straat niet inkijken. Wanneer hier net na het kruispunt op de Rijn een vrachtwagen geparkeerd staat, is dit niet verkeersveilig. Doordat weggebruikers de vrachtwagen niet of laat kunnen zien is er een verhoogde kans op ongevallen.

 

Op zowel de Goselingstraat als de van Kinsbergenstraat zorgen geparkeerde voertuigen ervoor dat er inritten geblokkeerd worden of niet goed bruikbaar zijn, omdat er niet in- of uitgereden kan worden. Om de parkeerplaatsen op eigen terrein in stand te kunnen houden en deze ook bruikbaar te houden is het gewest hier een parkeerverbod in te stellen.

Belangenafweging

Op de Rijn is een parkeerverbod gewenst om aanrijdingen te voorkomen en daarmee de veiligheid op de weg en van weggebruikers en passagiers te verzekeren en te beschermen.

 

Op de Goselingstraat en de van Kinsbergenstraat is een parkeerverbod wenselijk om de parkeerplaatsen op eigen terrein bruikbaar te houden en de parkeersituatie in de openbare ruimte niet nadelig te beïnvloeden. Hiermee waarborgen en houden we de bruikbaarheid van de weg.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Een parkeerverbod in te stellen door het plaatsen van verkeersbord E01 of gele onderbroken markering uit bijlage I van het RVV 1990 op de volgende locaties:

  • a.

   De Rijn ter hoogte van het kruispunt met de Maas;

  • b.

   Meester C Goselingstraat ter hoogte van het kruispunt met de Gerrit vd Veenstraat;

  • c.

   Van Kinsbergenstraat tegenover nummer 11.

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Bezwaar

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

 

Bij onverwijlde spoed, heeft u de mogelijkheid om een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen. Dit kunt u doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch bij de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Let u erop dat u voor een voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd bent.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaardes.

 

 

21-12-2020

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Verkeerskundige gemeente Best