Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2020, 68597VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – Verkeersmaatregelen bedrijventerrein ’t Zand, Best

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Best,

 

Gelet op

De bepalingen in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een Waterschap;

 

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering/Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

In verband met een aankomende reconstructie en het verbeteren van de verkeersveiligheid de volgende verkeersmaatregelen te nemen op bedrijventerrein ’t Zand:

 • Het instellen van een snelheidsregime van 30 km/uur voor het gehele bedrijventerrein

 • Het opheffen van het parkeerverbod aan de Fabrieksweg en Binnenweg

 

Motivering

Het is gewenst om een snelheidsregime van 30 km/uur in te voeren voor het gehele bedrijventerrein. Het bedrijventerrein kent vele in- en uitritten waar veel uitwisseling van verkeer plaatsvindt. Daarnaast zijn er ook haakse parkeervakken die direct op de weg grenzen en hier ook achteruit in- of uitgereden moet worden. Tot slot zijn alle kruispunten op het bedrijventerrein als gelijkwaardig uitgevoerd, wat met de huidige snelheidslimiet van 50km niet verkeersveilig is. Volgens de richtlijnen van het CROW past bij de uitwisseling van verkeer, het manoeuvreren uit parkeervoorzieningen en de gelijkwaardige kruispunten een snelheid van 30 km/uur en is de huidige snelheidslimiet van 50 km/uur niet passend.

 

Met de reconstructie van de Zandstraat, Binnenweg en Fabrieksweg worden aparte parkeervoorzieningen gemaakt. Hierdoor is het niet meer mogelijk om langs de rijbaan te parkeren. De doorgang voor overig verkeer en het in- en uitdraaien van vrachtverkeer bij bedrijven blijft door de aparte parkeervoorzieningen gegarandeerd. Met deze aparte parkeervoorzieningen is het huidige parkeerverbod niet langer noodzakelijk.

 

Belangenafweging

Om de veiligheid op de weg te verzekeren en de weggebruikers en passagiers te beschermen is een zonaal snelheidsregime van 30 km/uur op het gehele bedrijventerrein noodzakelijk.

 

Het parkeerverbod is door de aparte parkeervoorzieningen niet langer noodzakelijk. Met de aparte voorzieningen waarborgen we de vrijheid van het verkeer zoveel als mogelijk en houden we de weg en de bruikbaarheid daarvan in stand.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Op het gehele bedrijventerrein een zonaal snelheidsregime in te stellen van 30 km/uur door het plaatsen van verkeersborden A01 30 (zb) en A01 30 (ze) uit bijlage I van het RVV 1990;

 • 2.

  Het opheffen van het parkeerverbod op de Binnenweg en de Fabrieksweg door het verwijderen van de gele onderbroken markering;

 • 3.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening;

 • 4.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 5.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Bezwaar

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

 

Bij onverwijlde spoed, heeft u de mogelijkheid om een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen. Dit kunt u doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch bij de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Let u erop dat u voor een voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd bent.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaardes.

 

 

21-12-2020

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Verkeerskundige gemeente Best