Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2020, 68583VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – Wijzigen gehandicaptenparkeerplaatsen, Best

Logo Best

 

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Best,

 

Gelet op

De bepalingen in de wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en Best Mobiel – De Bestse Mobiliteitsaanpak (december 2017);

 

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een Waterschap;

 

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Uitvoering/Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet 1994;

 

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Wijzigingen aan te brengen in de gehandicaptenparkeerplaatsen op de volgende locaties:

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken realiseren op de Klimopstraat t.h.v nr 38

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken realiseren op het Pater L.A. Bleysstraat thv nr 24

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken realiseren op de Jacob van Heemskerkstraat t.h.v nr 49

 • Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen op het Johan Frisopark 101

 

Motivering

De gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken worden toegewezen, omdat:

 • Voldaan is aan de gemeentelijke beleidsregels ‘’op kenteken gestelde invalidenparkeerplaatsen’’

 • De gehandicaptenparkeerkaarthouder met deze plaats gegarandeerd van de parkeerruimte in de directe nabijheid van de woning gebruik kan maken;

 • De parkeerdruk in de omgeving niet onevenredig stijgt en (redelijkerwijs) voldaan wordt aan de landelijke CROW-normering

 

De gehandicaptenparkeerplaats op het Johan Frisopark niet langer noodzakelijk is doordat de gebruiker is verhuisd

 

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregel een onduidelijke en/of onveilige verkeerssituatie zou ontstaan

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • 1.

  Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken door het plaatsen van verkeersbord model E06 met onderbord OB309 uit bijlage I van het RVV 1990 op de volgende locaties:

  • a.

   Klimopstraat t.h.v. huisnummer 38;

  • b.

   Pater L.A. Bleysstraat t.h.v. huisnummer 24;

  • c.

   Jacob van Heemskerkstraat t.h.v. huisnummer 49;

 • 2.

  Het verwijderen van een gehandicaptenparkeerplaats door het verwijderen van verkeersbord E06 uit bijlage I van het RVV 1990 op het Johan Frisopark 101;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit verkeersbesluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige gebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Bezwaar

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

 

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

 

Bij onverwijlde spoed, heeft u de mogelijkheid om een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen. Dit kunt u doen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch bij de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Let u erop dat u voor een voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd bent.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een DigiD. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaardes.

 

 

21-12-2020

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

Verkeerskundige gemeente Best