Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2020, 67635Ruimtelijke plannenVaststelling Bestemmingsplan “Herbestemming panden aan de Runstraat 65-67” in Schaijk

Logo Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Herbestemming panden aan de Runstraat 65-67” heeft vastgesteld. Hieronder leest u waar het plan overgaat, waar en wanneer u het kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft een planologische wijziging van de bestemmingen op de percelen aan de Runstraat 61-69, kadastraal bekend als Schaijk Sectie A perceelnummer 4490, 4491, 3955, 4200, 4536, 4537. De aanpassing betreft een vormverandering van de vigerende bestemmingen. Door te schuiven ontstaat er een efficiëntere gebruiksmogelijkheid voor de horeca functie, hierbij blijft het totaal areaal horeca-bestemming gelijk. Daarnaast wordt een gedeelte van de woonbestemming omgezet naar de bestemming ‘bedrijf’ ten behoeve opslag, dit is meer in overeenstemming met het huidige gebruik. Tevens wordt in de wijziging de sportschool, die middels een verleende omgevingsvergunning toegestaan is, planologisch vastgelegd middels een aanduiding.

Waar en wanneer kunt u het plan bekijken?

U kunt het bestemmingsplan van maandag 21 december 2020 tot en met maandag 1 februari 2021 bekijken. De stukken liggen gedurende openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis, in verband met de Covid-19 maatregelen is het noodzakelijk om hiervoor een afspraak te maken.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft het volgende planidentificatienummer: IDN: NL.IMRO.1685.BPSCH2020RUNSTR67-VG01 (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1685.BPSCH2020RUNSTR67-VG01)

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 1 februari 2021, beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.

U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Waar kunt u met vragen terecht?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met Dhr. M. van Broekhoven via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail: marno.vanbroekhoven@landerd.nl