Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2020, 67319Ruimtelijke plannenGemeente Leiden - Bekendmakingen betrekking hebbend op LEAD

Logo Leiden

 

 

Vooraankondiging bestemmingsplan LEAD

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, maken Burgemeester en wethouders van Leiden bekend dat zij het bestemmingsplan LEAD voorbereiden.

Toelichting

Dit bestemmingsplan bestaat uit het planinitiatief LEAD waarin maximaal 580 wooneenheden met ondersteunende commerciële en maatschappelijke functies worden gerealiseerd. Daarmee samenhangend wordt in het plangebied voorzien in een nieuwe nutsvoorziening voor KPN.

Gecoördineerd in procedure

Het ontwerp bestemmingsplan LEAD wordt met bijbehorende ontwerp omgevingsvergunningen en het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder gecoördineerd in procedure gebracht. Zie hiervoor de publicatie ter zake met meer informatie over het inzien van de betreffende stukken, alsmede hoe en wanneer een zienswijze ingediend kan worden.

Bekendmaking gecoördineerde voorbereiding ontwerp bestemmingsplan LEAD met bijbehorende ontwerp omgevingsvergunningen en het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Leiden maken bekend dat op grond van artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 18 december 2020 gedurende zes weken lang ter inzage liggen:

- Ontwerp bestemmingsplan LEAD (NL.IMRO.0546.BP00165-0201);

- Ontwerp omgevingsvergunning Project Lead - nieuwbouw 580 appartementen en een ondersteunend programma van maximaal 600m2 aan commerciële en maatschappelijke functies (activiteit Bouwen), aanlegactiviteiten binnen de zone Leiding-hoogspanning (activiteit Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden), bouwen binnen de zone Leiding-hoogspanning (activiteit Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan), kappen van 33 bomen (activiteit Vellen van een houtopstand), aanleggen van een inrit (activiteit Maken van een inrit), met kenmerk Z/20/1603194 / 5102509 OLO;

- Ontwerp omgevingsvergunning Project Lead - nieuwbouw KPN schakelstation (activiteit Bouwen), met kenmerk Z/20/1603191 / 5102595 OLO;

- Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder planinitiatief LEAD, met kenmerk D2020-071358.

Locatie en project

Het plangebied omvat de opstallen van het huidige KPN-gebouw en het uitvaartcentrum Monuta en een deel gemeentegrond aan de Willem de Zwijgerlaan 179 en 181 en de stalling/overkapping aan de Nieuwe Koningstraat 343 te Leiden.

Het planinitiatief LEAD bestaat uit maximaal 580 wooneenheden met ondersteunende commerciële en maatschappelijke functies. Daarmee samenhangend wordt in het plangebied voorzien in een nieuwe nutsvoorziening voor KPN.

Coördinatie

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben bij beschikking van 26 mei 2020 (kenmerk Z/20/1516911) ingestemd met het van toepassing verklaren van de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met de Coördinatieverordening Leiden 2019 ten behoeve van het planinitiatief LEAD en daarmee verband houdend de nieuwbouw van het KPN schakelstation.

Dit betekent dat de publicatie over en de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en het ontwerp besluit hogere waarden in één proces worden gecoördineerd, met uiteindelijk één beroepsgang. De terinzagelegging van voornoemde ontwerpbesluiten vindt daarom gelijktijdig plaats. De coördinatie wordt verzorgd door Burgemeester en wethouders van Leiden.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en het ontwerp besluit hogere waarden kunnen van vrijdag 18 december 2020 tot en met donderdag 28 januari 2021 op afspraak worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. U kunt voor een afspraak bellen naar 14 071 (optie 4).

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer NL.IMRO.0546.BP00165-0201). De ontwerp omgevingsvergunningen en het ontwerp besluit hogere waarden besluit zijn digitaal raadpleegbaar via www.leiden.nl/lead.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk uw zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en het ontwerp besluit hogere waarden indienen bij Burgemeester en wethouders van Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van zaaknummer Z/20/1557527 en ‘zienswijze ontwerp besluiten LEAD’. Daarbij verzoeken wij u om in uw zienswijze aan te geven tegen welke ontwerp besluiten uw zienswijze zich richt. Digitaal indienen is uitsluitend mogelijk via www.leiden.nl/zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u eerst een afspraak te maken door te bellen naar 14 071 (optie 4).

Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling

Namens Burgemeester en wethouders van Leiden heeft de Omgevingsdienst West-Holland op 8 augustus 2020 (kenmerk D2020-109981) besloten dat voor het planinitiatief LEAD en de nieuwe nutsvoorziening voor KPN geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Het vormvrije m.e.r.- beoordelingsbesluit met de daarbij behorende stukken liggen gelijktijdig met de hierboven vermelde ontwerp besluiten ter inzage. Tegen dit besluit kunnen geen zienswijzen worden gericht. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en/of het ontwerp besluit hogere waarden.

Coördinatiebesluit

Het eerder genoemde coördinatiebesluit van 26 mei 2020 ligt eveneens gelijktijdig met de hierboven genoemde ontwerp besluiten ter inzage. Tegen dit besluit kunnen evenmin zienswijzen worden gericht. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u inbrengen als zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunningen en/of het ontwerp besluit hogere waarden.