Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondStaatscourant 2020, 6709VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Roermond

Onderwerp: Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. verdiepte ligging N280, Fase 4B en 4T

 

No. 10831-2020

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERMOND

 •  

Grondslagen

 • gelet op artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994, is het College van Burgemeesters en Wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • op grond van artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) de plaatsing of verwijdering van de in dit artikel genoemde verkeerstekens geschied krachtens een verkeersbesluit.

 • op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 er een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 • op grond van artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • dat de N280 de belangrijkste oost-westverbinding is in Midden-Limburg;

 • dat op het wegvak Roermond het verkeer de afgelopen jaren drukker is geworden;

 • dat de provincie Limburg, de gemeenten Roermond en Leudal willen dat er een betere verbinding komt en dat de N280 in de toekomst beter aansluit op de A2, A73 en de B52 richting Duitsland;

 • dat de aanpassing van de N280 in Roermond zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, een betere bereikbaarheid van de stad, de bedrijventerreinen, en de natuurgebieden en een betere verkeersveiligheid;

 • dat de vermindering van de verkeersoverlast de leefbaarheid verbetert in de stad;

 • dat in dit project de reconstructie van de N280 bij Roermond is opgenomen, inclusief aanleg van de verdiepte ligging;

 • dat er verkeersmaatregelen en omleidingsroutes nodig zijn om deze aanleg en reconstructie te kunnen uitvoeren;

 • dat de werkzaamheden starten op 20-01-2020 (week 4) en duren tot en met juni 2020, dit is Fase 4B;

 • dat, indien noodzakelijk, gedurende de periode 10-02-2020 t/m 01-03-2020 (week 7 t/m 9) het verkeer in westelijke richting gedeeltelijk wordt opgesplitst in twee rijstroken (Fase 4T)

 • dat indien Fase 4T noodzakelijk is, aan het eind van week 9 weer wordt overgeschakeld naar Fase 4B;

 • dat deze fases onder invloed van verschillende factoren eerder of later starten en worden opengesteld;

 • dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, meer in het bijzonder:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Adviezen

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg met de politie is gepleegd;

 • dat overeenkomstig artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gepleegd met de provincie Limburg.

Besluiten

 • 1.

  Tot het nemen van diverse verkeersmaatregelen en het instellen van omleidingsroutes in verband met de reconstructie van de N280;

 • 2.

  De verkeersmaatregelen tevens vast te hebben gelegd op bijbehorende tekening nr. DO-VK-T-VKM-025 d.d. 07-01-2020 en nr. DO-VK-T-VKM-026 d.d. 07-01-2020. Deze tekeningen zijn als bijlage bij dit verkeersbesluit gevoegd;

 • 3.

  De omleiding tevens vast te hebben gelegd op bijbehorende tekening nr. DO-VK-T-OML-015 d.d. 18-12-2019. De tekening is als bijlage bij dit verkeersbesluit gevoegd;

 • 4.

  Dat dit besluit ter openbare kennisgeving wordt gebracht middels publicatie in de Staatscourant.

Bijlagen:

 • Tekening nr. DO-VK-T-VKM-025

 • Tekening nr. DO-VK-T-VKM-026

 • Tekening nr. DO-VK-T-OML-015

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Roermond, 4 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Roermond,

Namens dezen,

Hoofd van de afdeling beheer openbare ruimte,

H. Janssens

 

Afschrift van dit besluit is gezonden aan:

de Regiopolitie Limburg-Noord, district Roermond;

de afdeling stadstoezicht;

de afdeling beheer openbare ruimte, wijkopzichter;

de afdeling beheer openbare ruimte.

Nota van aanvulling

Tegen het voornoemd verkeersbesluit kunnen belanghebbenden, op grond van het bepaalde in artikel 20 van de Wegenverkeerswet 1994 jo. 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken na de bekendmaking, schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivatie van het bezwaar.

Indien, gelet op betrokken belangen, onverwijlde spoed dit vereist, bestaat op grond van artikel 8:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht tevens de mogelijkheid, gelijktijdig met of na het indienen van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, postbus 950, 6040 AZ Roermond.