Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemStaatscourant 2020, 6606VerkeersbesluitenGemeente Gulpen-Wittem - verkeersbesluit - instellen van een parkeerverbod aan beide zijden - Panoramaweg, Gulpen

Logo Gulpen-Wittem

Onderwerp:

Definitief verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Panoramaweg te Gulpen tussen Panoramaweg 1a en de Berghemerweg 1.

Bevoegd gezag

Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat dit besluit volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is voorbereid. Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem bevoegd een verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen van het besluit

Dit besluit is wenselijk rekening houdend met de volgende aspecten:

 • de Panoramaweg is een zeer smalle weg met een breedte van ongeveer 3 meter;

 • de Panoramaweg is zeer divers qua gebruikers, zowel landbouwverkeer, toeristisch verkeer, fietsverkeer et cetera;

 • de Panoramaweg wordt gebruikt door landbouwverkeer om aanliggende en verderop liggende percelen te bereiken;

 • geparkeerde voertuigen op de weg of in de berm zullen de weg nog verder versmallen, waardoor landbouwverkeer en eventuele hulpdiensten worden gehinderd in de doorgang;

 • in principe moet een doorgang van 3,5 meter worden gegarandeerd bij het parkeren van een voertuig. Vanwege de geringe breedte van de weg is dit praktisch onmogelijk, aangezien parkeren volledig in de berm niet wenselijk is;

 • de Panoramaweg is gecategoriseerd als ETW type II, waar een breedte is gewenst van 3,5 tot 5,5 meter. Met een breedte van 3 meter wordt hier, zonder geparkeerde voertuigen, al niet aan voldaan;

 • er is voldoende parkeergelegenheid op de Gulperberg, tegenover Panoramaweg 1B. Tevens zijn er voor wandelaars voldoende parkeergelegenheden aan de voet van de Gulperberg;

 • ter hoogte van het uitzichtpunt zijn 2 parkeerplaatsen gerealiseerd die zijn gereserveerd voor mindervaliden;

 • de Panoramaweg onveranderd onbeperkt blijft opengesteld voor alle verkeersdeelnemers;

 • het instellen van een parkeerverbod is niet in strijd met de wensbeelden zoals deze zijn genoemd in het GVVP uit 2008;

 • het instellen van een parkeerverbod is in lijn met de in het gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg gestelde ambitie om parkeren zoveel mogelijk plaats te laten vinden op parkeerterreinen op en rondom de Gulperberg, om het landelijke karakter zoveel mogelijk te behouden. 

Het ontwerp verkeersbesluit is gepubliceerd in ‘Gulp en Geul’ en ‘Staatscourant’ en heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijze ingediend. 

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat 1. de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat 2. maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Het plaatsen van bord E1 aan beide zijden van de weg ter hoogte van Panoramaweg 1b in de rijrichting van de Berghemerweg en het plaatsen van verkeersbord E1 aan beide zijden van de weg ter hoogte van de Berghemerweg 1 in de rijrichting Gulperbergweg. 

Belangenafweging

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg.

 • 2.

  verkeersveiligheid

 • 3.

  eenduidigheid  

Motivering

De Panoramaweg is vooral in het toeristisch hoogseizoen een veelgebruikte weg door wandelaars, fietsers en automobilisten voor het maken van toertochten of het bereiken van de horeca en camping op de Gulperberg. Daarnaast is de weg van belang voor boeren, om via deze weg hun percelen te kunnen bereiken. Vanwege de geringe breedte van de Panoramaweg botsen de belangen van de verschillende weggebruikers hier met elkaar.

Het is echter wenselijk om het landbouwverkeer op deze plek mogelijk te houden, aangezien de alternatieven voor landbouwverkeer beperkt zijn en daarnaast veel extra kilometers kosten. Alternatieve routes kunnen daarnaast tot overlast in de dorpskern van Gulpen leiden, daar deze routes over drukke wegen langs een middelbare school, een zwembad en een sportcomplex lopen.

Daarnaast leidt een parkeerverbod tot een betere bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten op de Gulperberg. Tot slot is een parkeerverbod in lijn met de ambities uit het Gebiedsontwikkelingsplan Gulperberg: 'Gulperberg: OP-EN-TOP'.

Het instellen van deze zones past binnen de kaders zoals de gemeente raad heeft vastgesteld in het GVVP van gemeente Gulpen-Wittem. 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangestelde verkeerscoördinator van de politie. Er is een positief advies afgegeven. 

Besluit

Instemmen met een definitief verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Panoramaweg tussen Panoramaweg 1a en de Berghemerweg 1. 

Beroep

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Doe dit wel binnen 6 weken, geteld vanaf de dag na het ter inzage leggen van dit besluit (bij afd. 3.4 Awb).

Zorg ervoor dat de datum, uw naam, handtekening, adres, een omschrijving van deze brief (of een kopie) en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing, in uw brief staan.  

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Soms is er sprake van spoed, in dat geval kunt u bij de rechter een voorlopige voorziening vragen. Zie voor meer informatie www.rechtspraak.nl.  

Namens burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,    

J.G.A. Kusters  MCM