Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 66010Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening – Ontwerpbestemmingsplan Akkerweg ong (nabij 5) Vorstenbosch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Graafsebaan 35 Heesch’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPAkkerwegNabij5-ow01.

Inhoud

Het plan behelst het toevoegen van een woning in het cultuurhistorisch waardevolle pand aan de Akkerweg bij 5.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 17 december 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 16 december 2020