Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteStaatscourant 2020, 6601VerkeersbesluitenBijstelling komgrens Lierderholthuis

Logo Raalte

30411-2019

De raad van de gemeente Raalte,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 december 2019 en gelet op het bepaalde in de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994, het RVV 1990 en het BABW: de bepalingen in de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende:

- dat er in verband met de accentuering van de bebouwde komgrens een snelheidsremmende maatregel wordt getroffen;

- dat hiervoor de bebouwde komgrens (borden H1b en H2) inclusief de borden ter aanduiding van de 30 en 60 km/u-zone (E10-A1 en E11-A2) verplaatst dienen te worden;

- dat de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland is gehoord;

- dat hiermee het belang wordt gediend als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

1. de bestaande bebouwde komgrens van Lierderholthuis in te trekken, ingevolge de Wegenverkeerswet, en het opnieuw vaststellen hiervan overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening (bijlage 1).

Aldus besloten in de vergadering van 16 januari 2020

 

de griffier de voorzitter

Jan Bouke Zijlstra Martijn Dadema

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

naam en adres;

de dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen het bezawarschrift is gericht;

de gronden van het bezwaar.