Parapluplan Internationale werknemers Horst aan de Maas 2021, ontwerpbestemmingsplan 10 december 2020

Logo Horst aan de Maas

Parapluplan Internationale werknemers Horst aan de Maas 2021, ontwerpbestemmingsplan 10 december 2020

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluplan Internationale werknemers Horst aan de Maas 2021’ NL.IMRO.1507.HMHUISVINTERNWERK-BPO1 ter inzage ligt.

Aanleiding en het doel van het toekomstig bestemmingsplan

Op 18 juni 2019 heeft de gemeenteraad het beleid short stay en long stay arbeidsmigranten 2019 vastgesteld.

Het parapluplan heeft als doel om het beleid short en long stay arbeidsmigranten 2019 planologisch-juridisch te verankeren en onwenselijke ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen gedurende 6 weken op afspraak ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum op het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Wanneer u de stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente voor het maken van een afspraak via tel. (077)477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken is dat telefonisch mogelijk.

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het gemeentebestuur. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

De gemeenteraad van Horst aan de Maas t.a.v. Team Omgeving, Postbus 6005, 5960 AA Horst

(onder vermelding van: “Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Parapluplan Internationale werknemers Horst aan de Maas 2021’)

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij afdeling Team omgeving , tel. (077)477 97 77.

Ook kunt u met dezelfde afdeling een afspraak maken voor het indienen van mondelinge zienswijzen, tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van de terinzagelegging.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 10 december 2020

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

Drs. R.F.I. Palmen, burgemeester

Drs. E.M van der Molen, waarnemend secretaris

 

Naar boven