Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeStaatscourant 2020, 64727OverigGemeente Zeewolde Kennisgeving notitie reikwijdte en detailniveau MER Trekkersveld IV ten behoeven van ontgrondingenvergunning

Logo Zeewolde

Gemeente Zeewolde doet mede namens Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland kennisgeving van de Notitie reikwijdte en detailniveau MER ten behoeve van ontgrondingenvergunning.

Op 9 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat er een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld voor Trekkersveld IV. Het plangebied is begrensd door het huidige Trekkersveld III, de Gooiseweg, de Knardijk en de Hoge Vaart. Het bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein. Hiervan is circa 166 hectare bedoeld voor het realiseren van een datacenter. De overige circa 35 hectare is bestemd als reguliere uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld.

Omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor andere vergunningen en er mogelijk een passende beoordeling nodig is voor het bestemmingsplan, is voor het bestemmingsplan een Milieueffectrapportage (MER) nodig. Dit betekent dat er naast de procedure van het bestemmingsplan ook een MER procedure moet worden doorlopen. Op 9 juni 2020 is de kennis gegeven van de Notitie reikwijdte en detailniveau MER voor het bestemmingsplan en is de mogelijkheid geboden zienswijzen in te dienen.

Coördinatiebesluit en ontgronding

De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 het besluit genomen dat toepassing wordt gegeven aan de zogenaamde coördinatieregeling ingevolge artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van met elkaar samenhangende besluiten gebundeld in één procedure. Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie van de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de vergunningen c.q. besluiten.

Eén van de benodigde vergunningen die volgens deze coördinatieregeling gecoördineerd wordt afgehandeld betreft de ontgrondingenvergunning. De omvang van de ontgronding maakt dat dit project MER-plichtig is overeenkomstig categorie C 16.1 van de bijlage bij het Besluit Milieueffectrapportage. Voor deze activiteit moet mogelijk een passende beoordeling worden gemaakt in verband met mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming.

Hierbij doet de gemeente Zeewolde, mede namens Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland, overeenkomstig artikel 7.27 van de Wet milieubeheer, kennisgeving van de Notitie reikwijdte en detailniveau MER Trekkersveld IV. Deze notitie heeft tevens betrekking op het voornemen een ontgronding uit te voeren ten behoeve van de realisatie van een datacenter binnen plangebied Trekkersveld IV.

Deze notitie heeft tot doel een ieder te informeren over het voornemen en aan te geven op welke manier alternatieven en milieueffecten in het kader van de MER worden onderzocht. Het geeft inzicht is hoe de effecten worden onderzocht en met welke diepgang dit gebeurt. Per abuis is in de publicatie van 9 juni 2020 niet expliciet vermeld dat de NRD en het nog op te stellen MER naast het bestemmingsplan tevens ziet op een vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet.

De NRD is reeds voor advies aan de commissie voor de milieueffectrapportage voorgelegd. Deze commissie heeft op 15 juli 2020 advies uitgebracht voor zowel de reikwijdte en detailniveau voor het bestemmingsplan als de ontgrondingenvergunning.

Ter inzagelegging stukken

Vanaf woensdag 9 december 2020 ligt de notitie reikwijdte en detailniveau Trekkersveld IV en het daarop uitgebrachte advies van de commissie voor de milieueffectrapportage van 15 juli 2020 (nogmaals) ter visie.

De stukken liggen gedurende 2 weken (tot en met 22 december 2020 (op afspraak)) ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis van Zeewolde of digitaal via www.zeewolde.nl/trekkersveld4. Voor het inzien van het plan bij het Publiekscentrum dient u, in verband met de Coronacrisis, een afspraak met het publiekscentrum te maken. U kunt daarvoor het algemene nummer 036 - 5229522 bellen.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn tot en met 22 december 2020 kan iedereen een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau naar voren brengen. Deze zienswijze kan alleen betrekking hebben op het onderdeel Ontgronding. Voor een zienswijze op een ander onderdeel dan ontgronding is eerder al gelegenheid geboden zienswijzen in te dienen.

Een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau kan:

 

  • -

    online via www.zeewolde.nl/zienswijze . Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

  • -

    schriftelijk bij burgemeester en wethouders, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

  • -

    mondeling door een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar S.L. Strauss, 036 – 5229423.

In de zienswijze moet worden aangeven op welke onderdelen van de notitie reikwijdte en detailniveau, met betrekking tot de ontgronding, de zienswijze betrekking heeft.